Tìm kiếm

Tra Từ

MÀN, BỨC

Môi-se bảo chế bức màn Xuất 26:31
Bết-sa-lê-ên chế bức màn cho đền tạm Xuất 36:1, 35

Bức màn:
Được xủ trên bốn trụ bằng cây si-tim bọc vàng Xuất 26:32
Treo ở giữa nơi thánh và nơi chí thánh Xuất 26:33; Hêb 9:3
Che hòm giao ước, nắp thi ân, là biểu hiện về sự hiện diện của Đức Chúa Trời Xuất Ê-díp-tô 40:3

Thầy tế lễ thượng phẩm:
Chỉ có phép vào ở phía trong bức màn Hêb 9:6-7
Có phép vào trong bức màn một năm chỉ một lần Lê 16:2; Hê-bơ-rơ 9:7
Không được phép vào trong bức màn nếu không có huyết đem theo Lê-vi Ký 16:3; Hê-bơ-rơ 9:7
Vua Sa-lô-môn chế bức màn cho đền thờ IISử 3:14
Bức màn bị xé làm hai chính lúc Jêsus Christ chịu chết Ma-thi-ơ 27:51; Mác 15:38; Lu-ca 23:45

Bức màn làm ví dụ và hình bóng về:
Sự mơ màng của thời đại luật pháp Hêb 9:8
Xác thịt của Chúa Jêsus Christ che Thần tánh của Ngài Hê-bơ-rơ 10:20 cũng xem Ê-sai 53:2
Sự chết của Jêsus Christ mở thiên đàng cho tín đồ (bức màn bị xé làm hai) Hê-bơ-rơ 10:19-20 sánh với Hê-bơ-rơ 9:24