Tìm kiếm

Tra Từ

MA-ĐI-AN, Dân

Dân Ma-đi-an là hậu tự của Ma-đi-an, con của Áp-ra-ham bởi bà Kê-tu-ra Sáng Thế Ký 25:1-2; 1Sử Ký 1:32
Dân Ma-đi-an ở về phía đông Giô-đanh bên xứ Mô-áp Dân Số Ký 22:1, 4

Một phần nhỏ của dân Ma-đi-an:
Ở gần núi Hô-rếp Xuất 2:15; 3:1
Còn giữ sự thờ phượng Đức Chúa Trời Xuất 2:16; 18:9-12
Dân Ma-đi-an có vua cai trị Dân 31:8; Các Quan Xét 8:5
Dân Ma-đi-an hay ở trong trại Ha-ba-cúc 3:7
Dân Ma-đi-an là tay lái buôn Sáng 37:28, 36
Dân Ma-đi-an bị vua Ha-đát chinh phục Sáng 36:35; ISử 1:46
Dân Ma-đi-an xui giục dân Mô-áp nghịch cùng dân Y-sơ-ra-ên Dân Số Ký 22:4
Lấy làm sợ hãi khi thấy dân Y-sơ-ra-ên kéo đến Ha-ba-cúc 3:3-7

Dân Ma-đi-an với dân Mô-áp:
Mượn Ba-la-am rủa sả dân Y-sơ-ra-ên Dân 22:5-7
Xui giục dân Y-sơ-ra-ên thờ hình tượng Dân 25:1-6
Bị đoán phạt vì xui dân Y-sơ-ra-ên thờ hình tượng Dân Số Ký 25:16-18; 31:1-12
Đức Chúa Trời phó dân Y-sơ-ra-ên vào tay dân Ma-đi-an Các Quan Xét 6:1-6
Đức Chúa Trời dấy Ghê-đê-ôn lên nghịch cùng dân Ma-đi-an Các Quan Xét 6:11-14
Dân Ma-đi-an với dân A-ma-léc chống cự Ghê-đê-ôn Các Quan Xét 6:33
Ghê-đê-ôn đánh bại và tuyệt diệt dân Ma-đi-an cách phi thường Các Quan Xét 7:16-23; 8:10-11
Những quan trưởng của dân Ma-đi-an bị giết Quan 7:16-22; 8:12, 21
Ám chỉ về sự tuyệt diệt dân Ma-đi-an Thi 83:9-11; Ê-sai 9:4; 10:26
Dân Ma-đi-an sẽ phục sự dân Y-sơ-ra-ên trong đời sau Ê-sai 60:6