Tìm kiếm

Tra Từ

BIẾNG NHÁC, Sự

Kinh Thánh cấm sự biếng nhác Châm Ngôn 20:13; Rô-ma 12:11

Sự biếng nhác sanh lòng ngơ ngẩn Châm Ngôn 12:27; 19:15, 24; 26:15

Sự biếng nhác là anh em của sự phá hại Châm Ngôn 18:9

Sự biếng nhác sanh cặp theo lòng kiêu ngạo Châm Ngôn 26:16

Sự biếng nhác dẫn đến:

Sự nghèo cực Châm Ngôn 6:9-11; 10:4; 20:13; 23:21; 24:33-34; 28:19

Sự đói khát Châm Ngôn 6:11; 19:15; 20:4; 24:34

Sự hư mất Châm Ngôn 24:30-31; Truyền Đạo 10:18

Sự phục dịch Châm Ngôn 12:24

Sự hư vong Châm Ngôn 13:4; 21:25

Sự thày lay thóc mách và nói hành 1Ti-mô-thê 5:13

Sự chữa lỗi dối giả về sự biếng nhác Châm Ngôn 20:4; 22:13; 26:13

Gương của loài kiến dạy chúng ta phải tránh sự biếng nhác Châm Ngôn 6:6-9

Tả tình cảnh của kẻ biếng nhác Châm Ngôn 6:9-10; 24:30-34; 26:13-15

Gương chứng về sự biếng nhác:

Những kẻ canh giữ của Y-sơ-ên Ê-sai 56:10

Sô-đôm Ê-xê-chiên 16:49

Người A-thên Công vụ 17:21

Người Tê-sa-lô-ni-ca 2Tê-sa-lô-ni-ca 3:11