Tìm kiếm

Tra Từ

BEO, CON

Con beo ở trên núi Ca-na-an Nhã Ca 4:8

Vẻ con beo là:

Có vằn Giê-rê-mi 13:23

Hung dữ hay cắn xé Giê-rê-mi 5:6

Nhặm lẹ Ha-ba-cúc 1:8

Hay rình mồi Giê-rê-mi 5:6; Ô-sê 13:7

Con beo làm ví dụ về:

Đức Chúa Trời trong khi Ngài đoán xét Ô-sê 13:7

Đế quốc Ma-xê-đoan Đa-ni-ên 7:6

AntiChrist Khải Huyền 13:2

Cách Chúa sẽ bắt phục cả thế gian nhằm đời Thiên-hy-niên (beo bị trị phục rồi) Ê-sai 11:6