Tìm kiếm

Tra Từ

BÊN-GIA-MIN, Chi phái

BÊN-GIA-MIN, Chi phái

Chi phái Bên-gia-min hậu tự của con trai thứ mười hai của Gia-cốp Sáng thế 35:18

Dự ngôn về chi phái Bên-gia-min Sáng thế 49:27; Phục truyền 33:12

Những kẻ được chọn từ trong chi phái Bên-gia-mên để:

Tu bộ dân sự Dân số 1:11

Do-thám xứ Ca-na-an Dân số 13:9

Chia phần sản nghiệp Dân số 34:21

Số dân chi phái Bên-gia-min khi lìa bỏ xứ Ê-díp-tô Dân số 1:36-37

Cuộc hành trình dân Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng, chi phái Bên-gia-min ở trong đạo quân Y-sơ-ra-ên bước ra Dân số 10:22, 24

Chi phái Bên-gia-min đóng trại về phía tây đền tạm gần cờ Ép-ra-im Dân số 2:18, 22

Các lễ vật chi phái Bên-gia-min dâng lên lúc khánh thành đền tạm Dân số 7:60-65

Các họ hàng của chi phái Bên-gia-min Dân số 26:38-40

Số dân chi phái Bên-gia-min lúc vào xứ Ca-na-an Dân số 26:41

Tại núi Ga-ri-xim chi phái Bên-gia-min dự phần trong sự chúc phước Phục truyền 27:12

Các thành thị và giới hạn của chi phái Bên-gia-min Giô-suê 18:11-28

Chi phái Bên-gia-min có danh về tài giương cung và dùng dây gióng liệng đá 1 Sử ký 12:2

Chi phái Bên-gia-min hiệp với Ba-rác đánh Si-sê-ra Các quan xét 5:14

Chi phái Bên-gia-min bị dân Am-môn hà hiếp Các quan xét 10:9

Chi phái Bên-gia-min thiếu điều phải bị tuyệt diệt bởi vì binh vực dân thành Ghi-bê-a Các quan xét 20:12-48

Các chi phái khác lập mưu lo kiếm vợ cho nam đinh chi phái Bên-gia-min còn sót đặng lập chi phái ấy lại Các quan xét 21:1-23

Vua đầu nhứt của Y-sơ-ra-ên do chi phái Bên-gia-min mà ra 1 Sa-mu-ên 9:1-2, 15-17; 10:20-21; 2 Sa-mu-ên 2:8-10

Có một thời kỳ chi phái Bên-gia-min theo nhà Sau-lơ nghịch cùng Đa-vít 2 Sa-mu-ên 2:9, 15, 25, 31

Trong vòng chi phái Bên-gia-min có kẻ giúp đỡ Đa-vít 1 Sử ký 12:1-7, 16

Chi phái Bên-gia-min lìa bỏ nhà Sau-lơ mà theo Đa-vít 2 Sa-mu-ên 3:19

Có kẻ từ trong chi phái Bên-gia-min dự lễ tôn Đa-vít làm vua cả Y-sơ-ra-ên 1 Sử ký 12:29

Một ngàn người chi phái Bên-gia-min cùng Si-mê-i đi ra đón rước vua Đa-vít khi ông trở về Giê-ru-sa-lem 2 Sa-mu-ên 19:16-17

Trong đời trị vì của Đa-vít, người chi phái Bên-gia-min đông lắm 1 Sử ký 7:6-12

Đa-vít đặt quan lại cai trị chi phái Bên-gia-min 1 Các vua 4:18; 1 Sử ký 27:12

Chi phái Bên-gia-min trung tín với chi phái Giu-đa 1 Các vua 12:21

Chi phái Bên-gia-min phòng bị mười vạn quân cho vua Giô-sa-phát 2 Sử ký 17:17

Số người chi phái Bên-gia-min ở Ba-by-lôn trở về xứ Ca-na-an Exơ 1:5; Nê-hê-mi 11:4

Những danh nhân của chi phái Bên-gia-min:

Ê-hút Các quan xét 3:15

Kích 1 Sa-mu-ên 9:1

Sau-lơ 1 Sa-mu-ên 9:1; 10:1

Áp-ne 1 Sa-mu-ên 14:51; 17:55

Ên-chu-nan 2 Sa-mu-ên 21:19

Phao-lô Phi-líp 3:5