Tìm kiếm

Tra Từ

BÊN-GIA-MIN, Chi phái

Chi phái Bên-gia-min hậu tự của con trai thứ mười hai của Gia-cốp Sáng Thế Ký 35:18

Dự ngôn về chi phái Bên-gia-min Sáng Thế Ký 49:27;Phục truyền 33:12

Những kẻ được chọn từ trong chi phái Bên-gia-mên để:

Tu bộ dân sự Dân Số Ký 1:11

Do-thám xứ Ca-na-an Dân Số Ký 13:9

Chia phần sản nghiệp Dân Số Ký 34:21

Số dân chi phái Bên-gia-min khi lìa bỏ xứ Ê-díp-tô Dân Số Ký 1:36-37

Cuộc hành trình dân Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng, chi phái Bên-gia-min ở trong đạo quân Y-sơ-ra-ên bước ra Dân Số Ký 10:22,Dân Số Ký 10:24

Chi phái Bên-gia-min đóng trại về phía tây đền tạm gần cờ Ép-ra-im Dân Số Ký 2:18,Dân Số Ký 2:22

Các lễ vật chi phái Bên-gia-min dâng lên lúc khánh thành đền tạm Dân Số Ký 7:60-65

Các họ hàng của chi phái Bên-gia-min Dân Số Ký 26:38-40

Số dân chi phái Bên-gia-min lúc vào xứ Ca-na-an Dân Số Ký 26:41

Tại núi Ga-ri-xim chi phái Bên-gia-min dự phần trong sự chúc phước Phục truyền 27:12

Các thành thị và giới hạn của chi phái Bên-gia-min Giô-suê 18:11-28

Chi phái Bên-gia-min có danh về tài giương cung và dùng dây gióng liệng đá 1Sử Ký 12:2

Chi phái Bên-gia-min hiệp với Ba-rác đánh Si-sê-ra Các Quan Xét 5:14

Chi phái Bên-gia-min bị dân Am-môn hà hiếp Các Quan Xét 10:9

Chi phái Bên-gia-min thiếu điều phải bị tuyệt diệt bởi vì binh vực dân thành Ghi-bê-a Các Quan Xét 20:12-48

Các chi phái khác lập mưu lo kiếm vợ cho nam đinh chi phái Bên-gia-min còn sót đặng lập chi phái ấy lại Các Quan Xét 21:1-23

Vua đầu nhứt của Y-sơ-ra-ên do chi phái Bên-gia-min mà ra 1Sa-mu-ên 9:1-2,1Sa-mu-ên 9:15-17,1Sa-mu-ên 10:20-21;2Sa-mu-ên 2:8-10

Có một thời kỳ chi phái Bên-gia-min theo nhà Sau-lơ nghịch cùng Đa-vít 2Sa-mu-ên 2:9,2Sa-mu-ên 2:15,2Sa-mu-ên 2:25,2Sa-mu-ên 2:31

Trong vòng chi phái Bên-gia-min có kẻ giúp đỡ Đa-vít 1Sử Ký 12:1-7,1Sử Ký 12:16

Chi phái Bên-gia-min lìa bỏ nhà Sau-lơ mà theo Đa-vít 2Sa-mu-ên 3:19

Có kẻ từ trong chi phái Bên-gia-min dự lễ tôn Đa-vít làm vua cả Y-sơ-ra-ên 1Sử Ký 12:29

Một ngàn người chi phái Bên-gia-min cùng Si-mê-i đi ra đón rước vua Đa-vít khi ông trở về Giê-ru-sa-lem 2Sa-mu-ên 19:16-17

Trong đời trị vì của Đa-vít, người chi phái Bên-gia-min đông lắm 1Sử Ký 7:6-12

Đa-vít đặt quan lại cai trị chi phái Bên-gia-min 1Các vua 4:18;1Sử Ký 27:12

Chi phái Bên-gia-min trung tín với chi phái Giu-đa 1Các vua 12:21

Chi phái Bên-gia-min phòng bị mười vạn quân cho vua Giô-sa-phát 2Sử Ký 17:17

Số người chi phái Bên-gia-min ở Ba-by-lôn trở về xứ Ca-na-an E-xơ-ra 1:5;Nê-hê-mi 11:4

Những danh nhân của chi phái Bên-gia-min:

Ê-hút Các Quan Xét 3:15

Kích 1Sa-mu-ên 9:1

Sau-lơ 1Sa-mu-ên 9:1,1Sa-mu-ên 10:1

Áp-ne 1Sa-mu-ên 14:51,1Sa-mu-ên 17:55

Ên-chu-nan 2Sa-mu-ên 21:19

Phao-lô Phi-líp 3:5