Tìm kiếm

Tra Từ

LY-DỊ, Sự

Luật hôn phối cấm ly-dị Sáng 2:24; Ma-thi-ơ 19:6
Luật pháp Môi-se cho phép ly-dị Phục 24:1
Tại cớ lòng cứng cỏi, Môi-se cho phép ly-dị Mat 19:8
Dân Giu-đa có tập quán ly dị Mi-chê 2:9; Ma-la-chi 2:14
Dân Giu-đa hay vì các cớ nhỏ mọn mà ly-dị Mat 5:31; 19:3
Người chồng nào cáo gian vợ không được phép ly-dị Phục truyền 22:18-19

Đờn bà:
Hay ly-dị chồng Châm 2:17Mác 10:12
Ly-dị sau cũng có thể lấy chồng khác Phục 24:2
Sau ly-dị cũng phải làm theo lời hứa nguyện mình Dân số 30:9
Ly-dị mà lấy chồng khác không phép trở lại chồng thứ nhứt Phục truyền 24:3-4; Giê-rê-mi 3:1
Ly dị thường bị sỉ nhục Ês 54:4, 6
Thầy tế lễ không phép cưới đờn bà ly-dị Lê 21:14
Ly-dị con đòi phải theo luật Xuất 21:7, 11
Nếu ly-dị vợ vốn là nữ phu tù phải theo luật Phục 21:13-14
Vợ thờ hình tượng thì chồng bắt buộc phải ly-dị Exơ 10:2-17; Nê-hê-mi 13:23, 30
Dân Giu-đa bị cáo trách vì khuynh hướng quá về ly-dị Ma-la-chi 2:14-16
Jêsus Christ nghiêm cấm không cho ly-dị, trừ ra vì cớ tà dâm thì không Ma-thi-ơ 5:32; 19:9
Cấm ly-dị làm cho dân Giu-đa vấp ngã Mat 19:10
Ly-dị làm ví dụ về Đức Chúa Trời bỏ hội chúng Giu-đa Ê-sai 50:1; Giê-rê-mi 3:8