Tìm kiếm

Tra Từ

LỰU, CÂY

Trong xứ Ê-díp-tô có trồng cây lựu nhiều Dân 20:5
Trong xứ Ca-na-an cũng trồng cây lựu nhiều Dân 13:23; Phục 8:8

Dân Giu-đa:
Trồng cây lựu trong vườn Nhã 8:2
Thường ở dưới bóng cây lựu ISa 14:2
Uống nước của trái cây lựu Nhã 8:2
Cây lựu khô héo là một tai họa lớn Giôên 1:12
Dấu hiệu tỏ ra khi được ơn Chúa thì cây lựu ra trái A-mốt 2:19

Hình của trái cây lựu:
Được thắt ở nơi trôn áo của thầy tế lễ thượng phẩm Xuất Ê-díp-tô 39:24-26
Được chạm trên các trụ của đền thờ ICác 7:18

Cây lựu làm ví dụ về:
Tín đồ Nhã Ca 6:11; 7:12
Hội Thánh (vườn trồng cây lựu) Nhã 4:13
Ân tứ của Hội Thánh (trái của cây lựu) Nhã 4:3; 6:7