Tìm kiếm

Tra Từ

LÚP

Đờn bà dùng lúp để che mặt Sáng 38:14

Đờn bà mang lúp để:
Làm dấu về nết na khiêm tốn Sáng 24:65
Chứng minh phục tùng chồng ICô 11:3, 6-7, 10
Bao phủ mặt mày cho người ta khỏi nhìn biết Sáng 38:14
Cất lấy lúp khỏi ai là sự rất vô lễ Nhã 5:7
Chúa hăm phạt cất lúp khỏi đờn bà gian ác Ês 3:18-19, 23
Môi-se lấy lúp để che sự vinh hiển ở nơi mặt mình Xuất Ê-díp-tô 34:33; 2Cô-rinh-tô 3:13

Lúp làm ví dụ về:
Sự đui mù thuộc linh của dân ngoại bang Ês 25:7
Sự đui mù thuộc linh của dân Giu-đa IICô 3:14-16