Tìm kiếm

Tra Từ

LỪA RỪNG, CON

Con lừa rừng thường ở nơi hoang vu Gióp 39:9; Ê-sai 32:14; Đa-ni-ên 5:21
Con lừa rừng ăn cỏ trên núi Gióp 39:11
Kêu la như đói Gióp 6:5
Khi con lừa rừng đói kém thì bị đau Giê 14:6

Tả vẽ con lừa rừng là:
Ưa sự tự do Gióp 39:8
Không ai dạy được Gióp 11:12
Đi một mình Ô-sê 8:9
Đức Chúa Trời coi sóc con lừa rừng Thi 104:10-11

Con lừa rừng làm hình bóng về:
Người thiếu niên không ai sửa đổi được Gióp 11:12
Kẻ gian ác nôn nả làm điều dữ Gióp 24:1, 5
Dân Y-sơ-ra-ên tríu mến hình tượng Giê 2:23-24
A-si-ri Ô-sê 8:9
Dân Ích-ma-ên Sáng Thế Ký 16:12