Tìm kiếm

Tra Từ

LỰA CHỌN, Sự

Sự lựa chọn Chúa Jêsus Christ làm Đấng Mê-si Ês 42:1; 49:1; Ma-thi-ơ 12:18; 1 Phi-e-rơ 2:6
Sự lựa chọn các thiên sứ thiện ITim 5:21
Sự lựa chọn dân Y-sơ-ra-ên Phục 7:6; 10:15; 14:2; 2 Sa-mu-ên 7:24; 1 Sử ký 16:13; Thi thiên 105:6; 135:4; Ê-sai 41:8-9; 44:1; 45:4
Sự lựa chọn các tiên tri Thi 89:3; 105:26; Giê-rê-mi 1:5
Sự lựa chọn các sứ đồ Mác 3:13; Lu-ca 6:13; Giăng 15:16; Công vụ 9:15; 26:16; Ga-la-ti 1:15-16
Sự lựa chọn các Hội Thánh IPhi 5:13
Sự lựa chọn các tín đồ Rô-ma 16:13; 1 Phi-e-rơ 1:1-2; 2 Giăng 1:13
Sự lựa chọn các cá nhân ISử 28:5-6; Giê-rê-mi 1:5; Ma-thi-ơ 20:23; Mác 3:13; 10:40; Công vụ 9:15; 22:14; Ga-la-ti 1:15
Tín đồ là kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời Ês 65:9; Ma-thi-ơ 24:31; Mác 13:27; Lu-ca 18:7; Rô-ma 8:32-33; Cô-lô-se 3:12; Tít 1:1; 1 Phi-e-rơ 2:9; Khải huyền 17:14

Sự lựa chọn tín đồ là:
Bởi Đức Chúa Trời Êph 1:3-4; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:4; Tít 1:1
Bởi Christ Mác 3:13; Giăng 13:18; 15:16
Trong Christ Ê-phê-sô 1:4
Theo sự tiền định của Đức Chúa Trời Rô 8:29-30; 9:11; Ê-phê-sô 1:11; 2 Ti-mô-thê 1:9
Theo sự biết trước của Đức Chúa Trời Rô-ma 8:28-29; 1 Phi-e-rơ 1:1-2
Đời đời từ trước buổi sáng thế Êph 1:4; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13; 2 Ti-mô-thê 1:9
Theo ý chỉ quyết đoán của Đức Chúa Trời Rô 9:15-21; ICô 1:27-29; Ê-phê-sô 1:5, 11
Không phải tại việc làm xứng đáng Rô 9:11; 2 Ti-mô-thê 1:9
Bởi ân điển Rô-ma 11:5; Ga-la-ti 1:15; 2 Ti-mô-thê 1:9
Để làm vinh hiển cho Đức Chúa Trời Êph 1:4-6, 12
Bởi tin lẽ thật IITê 2:13
Bởi sự nên thánh của Thánh Linh IITê 2:13
Cốt ý để ban sự cứu rỗi IITê 2:13
Để làm cho họ được vinh hiển đời đời Rô 8:23, 30; 9:23
Để được dự phần trong sự rải huyết của Jêsus Christ 1 Phi-e-rơ 1:2
Để vâng phục Jêsus Christ IPhi 1:2
Để nên giống như hình bóng Jêsus Christ Rô 8:28-29
Đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời Ê-phê-sô 1:4
Tín đồ có thể biết chắc mình được lựa chọn ITê 1:4
Những tai nạn sau rốt sẽ giảm bớt vì cớ những kẻ được lựa chọn Ma-thi-ơ 24:22; Mác 13:20
Mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ được lựa chọn Rô-ma 8:27-28
Sự lựa chọn là một cớ tích khiến cho tín đồ phải ăn ở thanh sạch Cô-lô-se 3:12-17
Tín đồ phải chú ý cho chắc chắn về sự lựa chọn của mình 2 Phi-e-rơ 1:10
Nhiều người được gọi, ít người lựa chọn Mat 22:14
Phước thay cho kẻ nào Đức Chúa Trời lựa chọn Thi 33:12; 65:4
Trong ngày sau rốt Christ sẽ nhóm họp những kẻ được lựa chọn của Ngài khắp bốn phương Ma-thi-ơ 24:31; Mác 13:27

Gương chứng về sự lựa chọn:
Dân Y-sơ-ra-ên Phục truyền 7:6
Sa-lô-môn 1 Sử ký 28:5-6
Áp-ram Nê-hê-mi 9:7
Môi-se Thi thiên 106:23
Giê-ri-mi Giê-rê-mi 1:5
Xô-rô-ba-bên A-mốt 2:23
Gia-cốp Ma-la-chi 1:2-3; Rô-ma 9:12-13
Các môn đồ Mác 3:13; Lu-ca 6:13; Giăng 15:16
Sau-lơ, người Tạt-sơ Công 9:15; 22:14
Phao-lô Ga-la-ti 1:15