Tìm kiếm

Tra Từ

LỬA

Lửa có thế đốt nóng quá độ Đa 3:19, 22
Một chút lửa có thể cháy cả vật to lớn Gia 3:5

Những điều liên thuộc với lửa là:
Than đỏ Châm ngôn 26:21
Ngọn lửa Gióp 18:5; Ê-sai 66:15
Lằng (đóm) lửa Gióp 5:7; Ê-sai 1:31
Tro 1 Các vua 13:3; 2 Phi-e-rơ 2:6
Khói Ê-sai 34:10; Giô-ên 2:30
Nhờ thêm củi lửa không tắt Châm 26:20; Ê-sai 9:4

Tánh chất lửa là:
Nhoáng sáng Ê-xê-chiên 1:13
Hay cháy lan Gia-cơ 3:5
Soi sáng Thi thiên 78:14; 105:39
Sưởi Mác 14:54
Làm tan chảy Thi thiên 68:2
Luyện sạch Dân số 31:23; 1 Phi-e-rơ 1:7; Khải huyền 3:18
Làm khô héo Gióp 15:30; Giô-ên 1:20
Làm cháy và làm sôi Thi 46:9; Ê-sai 64:2
Thiêu đốt Ê-sai 10:16-17
Chẳng hề nói: đủ rồi Châm 30:16

Lửa thánh:
Từ Đức Chúa Trời đến Lê 9:24
Đốt trên bàn thờ luôn luôn Lê 6:13
Đốt các của lễ thiêu Lê-vi 6:9, 12
Đốt hương trong lư hương Lê 16:12; Dân 16:46
Từ trời giáng xuống đốt của lễ thiêu của Sa-lô-môn dâng lên trong đền thờ mới cất 2 Sử ký 7:1-3
Kẻ nào xông hương mà không dùng lửa thánh thì có tội Lê-vi 10:1
Đức Chúa Trời thường dùng lửa để đoán phạt loài người Thi thiên 97:3; Ê-sai 47:4; 66:16

Lửa siêu nhiên:
Cháy bụi gai tại Ma-đi-an Xuất 3:2
Phạt dân Ê-díp-tô Xuất 9:23-24
Dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng Xuất 13:22; 40:38
Cháy trên núi Si-na-i khi Đức Chúa Trời ban bố luật pháp Phục truyền 4:11, 36
Tiêu diệt Na-đáp và A-bi-hu Lê 10:2
Thiêu hóa dân sự tại Tha-bê-ra Dân 11:1
Thiêu hóa bọn Cô-rê Dân 16:35
Thiêu hóa của lễ của Ghê-đê-ôn Quan 6:21
Thiêu hóa của lễ của Ê-li ICác 18:38
Thiêu đốt thù nghịch của Ê-li IICác 1:10, 12
Thiên sứ của Đức Chúa Trời lên trời trong ngọn lửa từ bàn thờ của Ma-nô-a cháy lên Các quan xét 13:20
Ê-li được cất lên trời trong xe lửa siêu nhiên IICác 2:11
Đức Chúa Trời hiện ra trong lửa Xuất 3:2; 19:18
Jêsus Christ sẽ hiện ra trong lửa Đa 7:10; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:7
Kẻ ác sẽ bị đoán phạt trong lửa Mat 13:42; 25:41
Vào mùa đông dùng lửa để sưởi Giê 36:22
Buổi sáng sớm về mùa xuân người ta hay nhúm lửa sưởi ở ngoài sân Giăng 18:18
Luật pháp nghiêm cấm dân Y-sơ-ra-ên nhúm lửa trong ngày sa-bát Xuất Ê-díp-tô 35:3
Dùng củi để nhúm lửa Công 28:3
Lửa cháy lan làm thiệt hại đồng ruộng ai, thì người nổi lửa phải bồi thường Xuất Ê-díp-tô 22:6

Lửa làm ví dụ về:
Sự phù hộ của Đức Chúa Trời Dân 9:16; Xa-cha-ri 2:5
Sự đoán phạt của Đức Chúa Trời Phục 4:24; Hê-bơ-rơ 12:29
Christ làm Quan án Ês 10:17; Mal 3:2
Thánh Linh Ê-sai 4:4; Công vụ 2:3
Hội Thánh phá hủy thù nghịch mình Áp 1:18
Lời của Đức Chúa Trời Giê 5:14; 23:29
Sự sốt sắng của tín đồ Thi 39:3; 119:139
Sự sốt sắng của thiên sứ Thi 104:4; Hêb 1:7
Tình dục xác thịt Châm 6:27-28
Tội ác Ê-sai 9:18
Lưỡi Châm ngôn 16:27; Gia-cơ 3:6
Người khoe mình là thánh khiết hơn kẻ khác Ês 65:5
Hi vọng của kẻ giả hình Ês 50:11
Sự bắt bớ Lu-ca 12:49-53
Sự thử thách Ê-sai 43:2
Cơn đoán phạt Giê-rê-mi 48:45; Ca thương 1:13; Ê-xê-chiên 39:6