Tìm kiếm

Tra Từ

LƯ HƯƠNG

Dùng lư hương để đốt hương Lê 10:1-2; 2 Sử ký 26:19

Lư hương bằng:
Đồng Dân số 16:39
Vàng 1 Các vua 7:50 (đồ đựng tro có lẽ là lư hương);
Có lư hương bằng vàng trong nơi chí thánh Hêb 9:4
Cách dời lư hương từ chỗ nầy đến chỗ kia Dân 4:14
Lắm khi dùng lư hương trong khi cúng tế tà thần Êxê 8:11
Lư hương của Cô-rê dùng làm tấm dát mỏng để bọc bàn thờ Dân số 16:18, 39
Làm hình bóng về sự cầu thay của Christ Khải 8:3, 5