Tìm kiếm

Tra Từ

LÒNG ĐƯỢC TÁI SANH

Lòng được tái sanh ấy là lòng:
Mới Ê-xê-chiên 18:31; 36:26; Ê-phê-sô 4:23
Mềm mại (bằng thịt) để vâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời Ê-xê-chiên 11:19-20; 36:26-27 cũng xem 2Các vua 22:19
Được ghi tạc luật của Đức Chúa Trời Châm 3:3; 7:3; Ê-sai 51:7; Giê-rê-mi 31:33; Hê-bơ-rơ 8:10
Kính sợ Đức Chúa Trời Giê 32:29
Biết Đức Chúa Trời Giê 24:7
Kính mến Đức Chúa Trời Phục 6:5; 10:12; 30:6; Ma-thi-ơ 22:37; Mác 12:30, 33; Lu-ca 10:27
Yêu thương anh em IPhi 1:22
Tìm kiếm Đức Chúa Trời IISử 15:12; 22:9; Thi Thiên 27:8; 119:10
Đã chịu cắt bì Phục truyền 30:6; Rô-ma 2:29
Tin cậy nơi Đức Chúa Trời Thi 28:7; 112:7; Châm Ngôn 3:5
Đau thương thống hối Thi 34:18; 51:17
Ăn năn đau đớn Ê-sai 66:2
Kính sợ Đức Chúa Trời Giê 32:40
Mong ước Đức Chúa Trời Thi 84:2
Sẵn sàng tìm kiếm Đức Chúa Trời IISử 11:16; 19:3
Ngay thẳng 1Các vua 3:6; 9:4; 1Sử Ký 29:17; Gióp 33:3; Thi Thiên 7:10; 11:2; 32:11; 36:10; 64:10; 94:15; 97:11; 119:7; 125:4
Vững bền Thi Thiên 112:7
Trung thành với Đức Chúa Trời Nê-hê-mi 9:8
Giữ luật pháp của Đức Chúa Trời Phục 26:16; IICác 23:3; 2Sử Ký 34:31; Thi Thiên 119:34, 69, 145
Tử tế Lu-ca 8:15
Trọn lành 2Các vua 20:3; 2Sử Ký 16:9; 19:9; Thi Thiên 101:2; 119:80; Ê-sai 38:3
Cảm tạ Đức Chúa Trời Thi 9:1; 138:1
Ngợi khen Đức Chúa Trời Thi 86:12; 111:1; 119:7; Ê-phê-sô 5:19; Cô-lô-se 3:16
Thánh khiết Thi Thiên 24:4
Trong sạch Thi Thiên 51:10; 73:1; Ma-thi-ơ 5:8; 1Ti-mô-thê 1:5; 2Ti-mô-thê 2:22; 1Phi-e-rơ 1:22
Hay vâng phục Rô-ma 6:17
Có luật pháp của Đức Chúa Trời ở trong Thi 37:31; 40:8; 119:11; Ê-sai 51:7
Hay cầu nguyện 1Sa-mu-ên 1:13; Thi Thiên 119:58, 145
Khôn ngoan Thi Thiên 51:6; Châm Ngôn 10:8; 14:33
Chẳng sợ Thi Thiên 27:3
Không giả dối Thi Thiên 32:2
Không kiêu ngạo Thi 131:1
Không cáo trách mình Gióp 27:6; 1Giăng 3:21
Vui mừng trong Chúa 1Sa-mu-ên 2:1; Thi Thiên 13:5; 16:9; 28:7; 33:21
Phục sự Đức Chúa Trời Phục 10:12; 11:13; Giô-suê 22:5; 1Sa-mu-ên 12:20, 24
Thật thà Lu-ca 8:15; Ê-phê-sô 6:5; Cô-lô-se 3:22; Hê-bơ-rơ 10:22
Chuyên theo luật pháp của Đức Chúa Trời Thi 119:112
Làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời Êph 6:6
Vâng theo tiếng phán của Đức Chúa Trời Phục 30:2
Kính sợ lời Đức Chúa Trời Thi 119:161
Nói chân thật Thi Thiên 15:2
Nếu không nói về Chúa thì dường như đốt cháy ở trong lòng Giê-rê-mi 20:9
Vững bền theo các lối của Đức Chúa Trời IISử 17:6
Một kho chứa điều thiện Mat 12:35; Lu 6:45