Tìm kiếm

Tra Từ

LÒNG CHƯA ĐƯỢC TÁI SANH

Lấy làm gớm ghiếc cho Đức Chúa Trời Châm 6:16, 18; 11:20
Buông theo các sự vui sướng của tư dục xác thịt Truyền 7:4; Gia-cơ 5:5; 2Phi-e-rơ 2:10
Buông theo sự tà dâm và vật đáng ghét Êxê 6:9; 11:21
Hay tham lam tìm lợi Giê 22:17; Êxê 33:31; IIPhi 2:14
Buông theo thần tượng Êxê 14:3-4; 20:16
Toan điều hủy phá Châm 24:2
Đầy sự trộm cướp và mọi điều dữ Mat 23:15; Lu 11:39
Bị xấu xa bại hoại ITim 6:5; 2Ti-mô-thê 3:8
Xiêu vạy Châm Ngôn 11:20; 12:8
Thường phân hai Thi 12:2; Ô-sê 10:2; Gia-cơ 1:8; 4:8
Toan mưu ác Thi Thiên 64:6; 140:2; Châm Ngôn 6:18; Giê-rê-mi 9:8
Cứng cỏi Xuất Ê-díp-tô 9:35; Châm Ngôn 28:14; Ê-sai 46:12; Giê-rê-mi 9:14; 13:10; 16:12; 23:17; Xa-cha-ri 7:12; Mác 3:5; 10:5; Rô-ma 2:5; Ê-phê-sô 4:18; Hê-bơ-rơ 3:8
Cách xa Đức Chúa Trời Ês 29:13; Mat 15:8; Mác 7:6
Hay lầm lạc Thi Thiên 95:10; Hê-bơ-rơ 3:10
Hay lìa bỏ Đức Chúa Trời Phục 29:18; Giê 17:5; Hê-bơ-rơ 3:12
Thường ra cứng vì bị sửa phạt Xuất 4:21; 7:3; 9:12; 10:27; 11:10; Thi Thiên 81:12; Giăng 12:40; 2Cô-rinh-tô 3:14-15
Kiêu ngạo Thi Thiên 101:5; Châm Ngôn 21:4; 28:25
Kiêu ngạo vì phú cường IISử 26:16; Êxê 28:2, 5; Đa-ni-ên 5:20; Ô-sê 13:6
Tự cao vì hưng thạnh Phục 8:14
Ra béo và nặng Ê-sai 6:10
Dày như mỡ Thi Thiên 119:70; Công vụ 28:27
Xưng ra sự điên dại Châm 12:23
Điên cuồng Truyền Đạo 9:3
Tự cao Châm Ngôn 18:12
Giả hình Gióp 36:13; Thi Thiên 55:21; Châm Ngôn 23:17; Ma-thi-ơ 23:28
Không chịu ăn năn Rô-ma 2:5
Không chịu cắt bì Lê 26:41; Giê 4:4; 9:26; Ê-xê-chiên 44:7; Công vụ 7:51
Vốn dữ và chẳng tin Hêb 3:12
Bị phục quyền ma quỉ Giăng 13:2; Công vụ 5:3; Ê-phê-sô 2:2
Gian tà Thi Thiên 5:9; 28:3; 101:4; Châm Ngôn 6:14
Vốn lòng ác Châm Ngôn 26:23; Giê-rê-mi 3:17; 7:24; 11:8; 16:12; Hê-bơ-rơ 3:12
Xiêu về sự gian dối Ês 32:6
Hay phỉnh gạt Châm Ngôn 12:20
Cưu mang sự giả dối Ês 59:13
Hay sắm sẵn những chước gian Gióp 15:35
Oán Đức Chúa Trời Châm 19:3
Không tìm cầu Đức Chúa Trời IISử 12:14
Chối Đức Chúa Trời Thi 10:4; 14:1; 53:1
Vạy vò Châm Ngôn 17:20
Bằng đá Ê-xê-chiên 11:19; 36:26
Chuyên làm điều ác Truyền 8:11
Hằng đầy dẫy sự hung ác Truyền 9:3
Đầy ý tưởng xấu xa Sáng 6:5; 8:21; Giê-rê-mi 4:14
Có sự khinh bỉ 2Sa-mu-ên 6:16; 1Sử Ký 15:29
Không ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời Công 8:21
Không khắn khít cùng Đức Chúa Trời Thi 78:37
Chẳng chính đáng Thi 78:8
Dối trá và rất xấu xa Giê 17:9
Giống như lưới bẫy Truyền 7:26
Ngu dốt, đầy những sự tối tăm Rô 1:21
Không ra gì Châm Ngôn 10:20
Bị màn che phủ 2Cô-rinh-tô 3:15
Nguồn của mọi thứ tội ác Mat 15:19; Mác 7:21-23
Một kho chứa điều ác Ma-thi-ơ 12:35; Lu-ca 6:45
Kẻ ác bước theo sự cứng cỏi của lòng nó Phục 29:19; Ês 57:17; Giê 7:24; 9:14; 11:8; 13:10; 16:12; 23:17