Tìm kiếm

Tra Từ

LÒNG

Lòng tự nhiên là xấu xa Sáng 8:21; Châm Ngôn 22:15; Truyền Đạo 9:3; Giê-rê-mi 17:9
Lòng cần phải được tái sanh Giê 4:4, 14; Ê-xê-chiên 18:31; Ê-phê-sô 4:23
Các nguồn sự sống do nơi lòng mà ra Châm 4:23

Đức Chúa Trời:
Dò xét lòng 1Sử Ký 28:9; 29:17; Thi Thiên 7:9; 17:3; 26:2; Giê-rê-mi 11:20; 17:10
Thông biết lòng ICác 8:39; 1Sử Ký 28:9; 2Sử Ký 6:30; Thi Thiên 44:21; Lu-ca 16:15; Công vụ 1:24; 15:8
Xem thấu trong lòng ISa 16:7; Giê-rê-mi 20:12
Cân nhắc lòng Châm Ngôn 16:2; 21:2; 24:12
Thử cho biết lòng Phục 8:2; 13:3; 2Sử Ký 32:31
Khiến cho lòng trở lại và chiều theo ý Ngài ICác 18:37; ISử 29:18; Châm Ngôn 21:1
Nắn lòng của mọi người Thi 33:15
Có quyền đổi lòng ra khác ISa 10:9
Ban cho lòng trọn vẹn ISử 29:19
Ban sự thông sáng cho lòng Xuất 31:6; 36:2; 1Các vua 3:12
Đặt sự khôn ngoan trong lòng Gióp 38:36
Ban lòng rộng rãi ICác 4:29
Mở lòng người ta Công 16:14
Ban lòng để biết Phục 29:4
Soi sáng lòng 2Cô-rinh-tô 4:6
Giục lòng mạnh mẽ Thi 138:3
Khiến cho lòng được vững bền Thi 10:17; ITê 3:13
Cảm động lòng 1Sa-mu-ên 10:26; 2Sử Ký 30:12; 36:22; Exơ 1:1; 6:22; 7:27
Khiến cho lòng ra cứng cỏi Xuất 4:21; 7:3; 9:12; 10:27; 11:10; Phục truyền 2:30; Giô-suê 11:20; Thi Thiên 81:12; Giăng 12:40
Ban cho một lòng nhát gan run sợ Lê 26:36; Phục 28:65
Lấy sự lao khổ mà hạ lòng xuống Thi 107:12
Ở gần kẻ nào có lòng đau thương Thi 34:18; 51:17; Ê-sai 57:15
Đoái đến kẻ có lòng ăn năn đau đớn Ês 66:2
Cứu chữa lòng đau thương thống hối Thi 34:18; 147:3
Tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn Ês 57:15
Sai Christ đến rịt những kẻ vỡ lòng Ês 61:1; Lu-ca 4:18
Sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta Ga-la-ti 4:6
An ủi lòng sợ hãi Ês 35:4
Cứu rỗi kẻ có lòng ngay thẳng Thi 7:10
Khiến cho kẻ nào trông cậy nơi Ngài có lòng vững bền Thi Thiên 31:24
Hậu đãi người có lòng trong sạch Thi 73:1
Giúp sức cho kẻ có lòng trọn thành đối với Ngài IISử 16:9
Ban sự công bình cho người có lòng ngay thẳng Thi 36:10

Đức Chúa Trời hứa:
Ban cho lòng mới Êxê 11:19; 36:26
Ban cho lòng thịt để ta noi theo các luật lệ Ngài Ê-xê-chiên 11:19-20; 36:26-27
Ban cho một lòng hay nhận biết và kính sợ Ngài Giê 24:7; 32:39
Đặt sự kính sợ Ngài vào lòng Giê 32:40
Cất sự ô uế khỏi lòng Phục 30:6
Ban một lòng như nhau cho mọi người Giê 32:39; Êxê 11:19
Chẳng ai có thể làm sạch lòng mình được Châm 20:9
Đức tin làm cho lòng tinh sạch Công 15:9; 1Phi-e-rơ 1:22

Jêsus Christ:
Dò xét và biết lòng Mat 9:2, 4; 12:25; Mác 2:6-8; Lu-ca 5:22; 6:8; 9:47; Giăng 2:24-25; Công vụ 1:24; Khải Huyền 2:23
Nhơn đức tin mà ngự trong lòng Êph 3:17
Đến ngày cuối cùng sẽ bày ra những sự toan định trong lòng 1Cô-rinh-tô 4:5
Lời Đức Chúa Trời xem xét tư tưởng và ý định trong lòng Hê-bơ-rơ 4:12 cũng hãy xem 1Cô-rinh-tô 14:24-25
Hãy làm cho mình lòng mới Êxê 18:31
Hãy làm cho lòng sạch sẽ Giê 4:14; Hê-bơ-rơ 10:22; Gia-cơ 4:8
Hãy tự cắt bì lòng mình Phục 10:16; Giê 4:4
Chịu cắt bì nơi lòng là sự cắt bì thật Rô 2:29; Cô-lô-se 2:11

Chúng ta phải cầu nguyện Đức Chúa Trời:
Khiến lòng mình kính sợ danh Ngài Thi 86:11
Khiến lòng hướng về Đức Chúa Trời ICác 8:59
Khiến lòng mình hướng về chứng cớ của Chúa Thi 119:36
Ban cho mình lòng khôn ngoan ICác 3:9; Thi Thiên 90:12
Tra xét cho biết lòng của mình Thi 139:23
Làm cho lòng mình được trọn vẹn trong các luật lệ Chúa Thi Thiên 119:80
Soi dẫn lòng mình tới đến sự yêu mến Đức Chúa Trời 2Tê-sa-lô-ni-ca 3:5
Dựng nên trong mình một lòng trong sạch Thi 51:10
Khiến lòng được vững vàng và thánh sạch 1Tê-sa-lô-ni-ca 3:13
Chớ để lòng mình hướng về điều gì xấu xa Thi 141:4
Sự bình an của Đức Chúa Trời gìn giữ lòng mình trong Chúa Jêsus Christ Phi-líp 4:7
Sự yêu thương do bởi lòng tinh sạch mà ra ITim 1:5; 1Phi-e-rơ 1:22
Chúa ban cho tín đồ một lòng cùng nhau Giê 32:39; Êxê 11:19; Công 4:32
Lòng của người lành là một nơi chứa điều thiện Mat 12:35; Lu 6:45
Lòng của kẻ ngu là một nơi chứa điều ác Mat 12:35; Lu 6:45
Lòng kẻ ác là nguồn của mọi thứ tội lỗi gian ác Mat 15:19; Mác 7:21-23
Do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra Mat 12:34; 15:18; Lu-ca 6:45
Các ác tưởng do từ lòng mà ra Mat 15:19; Mác 7:21
Của cải mình ở đâu thì lòng mình ở đó Mat 6:21; Lu-ca 12:34
Chớ để lòng cậy nơi của cải thêm nhiều Thi 62:10
Lòng người thông sáng có sự khôn ngoan Châm 14:33

Chúng ta phải hết lòng:
Trở lại cùng Đức Chúa Trời Phục 30:10; 1Sa-mu-ên 7:3; 1Các vua 8:48; 2Sử Ký 6:38; Giê-rê-mi 3:10; 24:7; Giô-ên 2:12
Tìm kiếm Đức Chúa Trời Phục 4:29; 1Sử Ký 22:19; 2Sử Ký 15:12; 22:9; 31:21; Thi Thiên 119:2, 10; Giê-rê-mi 29:13
Tin Chúa Jêsus Christ Công 8:37; Rô-ma 10:9-10
Kính mến Đức Chúa Trời Phục 6:5; 10:12; 13:3; 30:6; Ma-thi-ơ 22:37; Mác 12:30, 33; Lu-ca 10:27
Phục sự Đức Chúa Trời Phục 10:12; 11:13; Giô-suê 22:5; 1Sa-mu-ên 12:20, 24; 1Sử Ký 28:9
Gìn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời Phục 26:16; IICác 23:3; 2Sử Ký 34:31; Thi Thiên 119:34, 69
Vâng phục và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời Phục 30:2; Rô-ma 6:17; Ê-phê-sô 6:6
Đi ở trước mặt Đức Chúa Trời ICác 2:4; 8:23; 14:8; 2Sử Ký 6:14
Cầu xin Đức Chúa Trời Thi 119:58, 145
Tin cậy nơi Đức Chúa Trời Châm 3:5
Cảm tạ Đức Chúa Trời Thi 9:1
Tôn vinh và ngợi khen Đức Chúa Trời Thi 86:12; 111:1; 119:7; 138:1; Ê-phê-sô 5:19; Cô-lô-se 3:16

Chúng ta phải:
Để vào lòng các lời phán của Đức Chúa Trời Phục 4:9; 6:6; 11:18; Gióp 22:22; Thi Thiên 119:11; Châm Ngôn 3:1; 4:4; 6:21; Ê-xê-chiên 3:10
Lấy lòng thật thà mà đến gần Chúa Hêb 10:22
Tôn Christ làm thánh trong lòng IPhi 3:15
Có lòng thành vui vẻ mà dâng của cải mình cho Đức Chúa Trời Xuất Ê-díp-tô 35:22; 1Sử Ký 29:9; 2Sử Ký 29:31
Phàm ai hết lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời thì sẽ gặp Phục truyền 4:29; Giê-rê-mi 29:13
Hãy dốc đổ sự lòng mình ra tại trước mặt Đức Chúa Trời Thi Thiên 62:8
Ai nấy phải nhận biết sự tai họa của lòng mình ICác 8:38
Hãy xé lòng mình chớ không cần xé quần áo mình Giôên 2:13
Khá coi chừng e có một ác tưởng ở trong lòng chăng Phục truyền 15:9
Chớ toan mưu dữ trong lòng nghịch với anh em mình Xa-cha-ri 7:10; 8:17
Chớ có lòng ham muốn đờn bà Châm 6:25; Ma-thi-ơ 5:28
Đầy tớ phải lấy lòng thật thà mà vâng phục chủ mình Ê-phê-sô 6:5; Cô-lô-se 3:22

Lòng người khôn ngoan:
Tìm sự tri thức Châm 15:14; 18:15
Dạy dỗ miệng mình Châm 16:23
Biết thì thế và lễ phép Truyền 8:5
Ở trong nhà tang chế Truyền 7:4
Nhận tiếp điều răn Châm 10:8
Lòng người đối với người Châm 27:19
Các giềng mối và chứng cớ của Đức Chúa Trời làm cho lòng vui mừng Thi Thiên 19:8; 119:111
Người có hai lòng làm việc gì cũng không định cả Gia-cơ 4:8
Lòng giả hình bị Đức Chúa Trời xiềng lại Gióp 36:13
Lòng kiêu ngạo giục sự tranh cạnh Châm 28:25
Lòng tự cao đi trước sự bại hoại Châm 18:12
Đức Chúa Trời gớm ghiếc lòng kiêu ngạo Châm 16:5
Chớ cứng lòng Thi Thiên 95:8; Hê-bơ-rơ 3:8, 15; 4:7
Ai cứng lòng sẽ sa vào tai nạn Châm 28:14
Lòng cứng cỏi không ăn năn, chấp chứa cho mình sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời Xa-cha-ri 7:12; Rô-ma 2:5
Phải coi chừng e lòng mình trái bỏ Đức Chúa Trời chăng Phục truyền 11:16; Hê-bơ-rơ 3:12
Phải cẩn thận kẻo lòng mình bị dỗ dành Phục 11:16
Chớ cứng lòng đối với kẻ nghèo Phục 15:7
Lòng tín đồ chớ nên bối rối Giăng 14:1, 27
Hãy giơ lòng ta lên cho Đức Chúa Trời Ca 3:41Thi Thiên 143:8
Hãy khoái lạc nơi Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho điều lòng mình ao ước Thi Thiên 37:4
Đức Chúa Trời không nghe lời cầu xin của kẻ nào chú về tội ác trong lòng Thi Thiên 66:18
Ví bằng lòng mình không cáo trách thì có sự dạn dĩ 1Giăng 3:21
Nếu lòng mình cáo trách mình thì Đức Chúa Trời lại lớn hơn lòng nữa v.v...1Giăng 3:20
Người có lòng thánh khiết sẽ ở cùng Đức Chúa Trời Thi Thiên 24:4
Sự vui vẻ được bủa ra cho kẻ có lòng ngay thẳng Thi 32:11; 97:11
Kẻ có lòng ngay thẳng đều sẽ khoe mình Thi 64:10
Phàm ai tìm cầu Đức Chúa Trời được vui lòng ISử 16:10; Thi 105:3
Phước cho người hết lòng tìm cầu Đức Chúa Trời Thi 119:2
Phước cho kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời Ma-thi-ơ 5:8
Ai cai trị lòng mình thắng hơn người dõng sĩ Châm 16:32
Lòng bình tĩnh là sự sống của thân thể Châm 14:30
Lòng vui vẻ dự yến tiệc luôn luôn Châm 15:15
Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay Châm 17:22
Nhờ mặt buồn mà lòng được vui Truyền 7:3
Sự ngu dại vốn buộc lòng con trẻ Châm 22:15
Kẻ nào tin cậy nơi lòng mình là ngu muội Châm 28:26
Các ý tưởng của lòng kẻ ác đều là xấu Sáng 6:5
Lòng kẻ ác cách xa Đức Chúa Trời Ês 29:13; Mat 15:8Mác 7:6; Giê-rê-mi 17:5; Ê-xê-chiên 6:9; Hê-bơ-rơ 3:12
Đáng rủa sả thay là kẻ có lòng lìa khỏi Giê-hô-va Giê-rê-mi 17:5
Tội lỗi của kẻ ác ghi tạc trong lòng họ Giê 17:1
Lòng kẻ ác chuyên làm điều ác Truyền 8:11; Châm Ngôn 6:14
Kẻ ác làm theo con đường của lòng mình Ês 57:17
Kẻ ác bước theo sự cứng cỏi của lòng mình Giê 9:14; 13:10; 16:12; 23:17
Sự phỉnh gạt ở trong lòng kẻ ác Châm 12:20
Lòng vạy vò không tìm được hạnh phước Châm 17:20