Tìm kiếm

Tra Từ

LỜI LÃI

Thường cho vay tiền để lấy lời lãi Lê 25:37
Sự giàu có của kẻ cho vay ăn lời lãi cắt cổ không lâu bền Châm ngôn 28:8
Ám chỉ về sự khốn nạn do sự ăn lời lãi hoặc trả lời lãi quá phép Giê-rê-mi 15:10

Dân Giu-đa:
Bị cấm ăn lời lãi ở nơi anh em mình Phục 23:19
Bị cấm ăn lời lãi ở nơi anh em nghèo nàn Xuất 22:25; Lê 25:35-37
Lắm khi phạm tội vì ăn lời lãi quá nặng Nê 5:6-7; Ê-xê-chiên 22:12
Phải trả lại số lời lãi họ đã ăn Nê 5:9-13
Được phép lấy ở nơi người ngoại bang Phục 23:20
Người Y-sơ-ra-ên chân thật và trung tín không hề đòi lời lãi ở nơi anh em mình Thi thiên 15:5; Ê-xê-chiên 18:8-9
Truyền sự đoán phạt cho kẻ ăn lời lãi quá phép Ês 24:1-2; Ê-xê-chiên 18:13
Lời lãi làm ví dụ về sự lợi dụng các ân tứ (ta-lâng) Chúa ban cho mình cách may mắn Ma-thi-ơ 25:27; Lu-ca 19:23