Tìm kiếm

Tra Từ

LO LẮNG, Sự

Người ta hay lo lắng về:
Mọi sự 1Cô-rinh-tô 7:32; Phi-líp 4:6
Sự cần dùng vật chất Mat 6:25, 31; Lu-ca 12:22, 29
Sự tương lai Ma-thi-ơ 6:34

Những sự giữ mình khỏi sự lo lắng là:
Lòng nhơn từ của Đức Chúa Trời hay lo lắng và dự bị mọi sự cần dùng cho mình Thi Thiên 23:1, 5-6; Ma-thi-ơ 6:26, 28-30; Lu-ca 12:24, 27-28; 22:35; 1Phi-e-rơ 5:7
Đức Chúa Trời hứa sẽ coi sóc mình luôn Phục 31:8; Giô-suê 1:5, 9Hê-bơ-rơ 13:5; Thi Thiên 121:8; Ê-sai 41:10, 13; 43:2
Sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời Giê 17:7-8; Đa-ni-ên 3:17
Ta nên trao hết linh hồn mình cho Đức Chúa Trời Thi 37:5; 55:22; Châm Ngôn 16:3; Phi-líp 4:6; 1Phi-e-rơ 5:7

Sự lo lắng:
Vô ích Ma-thi-ơ 6:27; Lu-ca 12:25-26
Là cho một sự hư không Truyền 4:8
Làm cho nghẹt ngòi đạo trong lòng Mat 13:22; Mác 4:19; Lu-ca 8:14; 14:18-20
Rất nguy hiểm Lu-ca 21:34
Không xứng đáng trong tín đồ IITim 2:4
Đức Chúa Trời sai sự lo lắng để phạt kẻ ác Êxê 4:16; 12:19

Gương chứng về sự lo lắng:
Ma-thê Lu-ca 10:41
Những kẻ muốn theo Chúa Lu 9:57-61