Tìm kiếm

Tra Từ

LIÊN HIỆP VỚI CHRIST, Sự

Nhờ Christ làm đầu của Hội Thánh tín đồ được sự liên hiệp với Christ Ê-phê-sô 1:22-23; 4:15-16; Cô-lô-se 1:18
Christ cầu nguyện cho mọi thánh đồ được liên hiệp với Christ Giăng 17:21, 23

Sự liên hiệp với Christ được tả bằng:
Christ ở trong chúng ta Êph 3:17; Cô-lô-se 1:27
Chúng ta ở trong Christ IICô 12:2; 1 Giăng 5:20
Sự liên hiệp với Christ cũng là liên hiệp với Cha Giăng 17:21; 1 Giăng 2:24
Sự liên hiệp với Christ do Đức Chúa Trời mà được làm nên ICô 1:30

Tín đồ nhờ:
Đức tin mà liên hiệp với Christ luôn Ga 2:20; Ê-phê-sô 3:17
Sự ở trong Ngài mà liên hiệp với Christ luôn Giăng 15:4, 7
Những lời Chúa ở trong mình, mà liên hiệp với Christ luôn Giăng 15:7; 1 Giăng 2:24; 2 Giăng 1:9
Ngài nuôi nấng mình mà được liên hiệp với Christ luôn Giăng 6:56
Sự vâng lời Ngài mà được liên hiệp với Christ luôn 1 Giăng 3:24
Đức Chúa Trời làm chứng về sự liên hiệp với Christ 1 Giăng 3:24
Sự ban cho của Thánh Linh là bằng cớ về sự liên hiệp với Christ 1 Giăng 4:13

Tín đồ được liên hiệp với Christ:
Về ý tưởng ICô 2:16; Phi-líp 2:5
Về tánh thuộc linh ICô 6:17
Về tình yêu thương Nhã 2:16; 7:10
Trong sự khổ hại của Ngài Phil 3:10; 2 Ti-mô-thê 2:12
Trong sự chết của Ngài Rô-ma 6:3-8; Ga-la-ti 2:20

Tín đồ:
Biết chắc được liên hiệp với Christ Giăng 14:20
Nhờ lễ tiệc thánh mà được liên hiệp với Christ ICô 10:16-17
Nhờ liên hiệp với Christ mà được kể là chính Chúa Ma-thi-ơ 25:40, 45; Công vụ 9:48:1
Nhờ liên hiệp với Christ mà được nên trọn vẹn Cô 2:10
Lời khuyên tín đồ hãy sự giữ liên hiệp với Christ cách cẩn thận Giăng 15:4; Công vụ 11:23; Cô-lô-se 2:7
Sự liên hiệp với Christ cần yếu đặng lớn lên trong Ngài Ê-phê-sô 4:15-16; Cô-lô-se 2:19
Sự liên hiệp với Christ cần yếu cho tín đồ ra bông kết tráIGiăng 15:4-5

Sự kết quả phước lành của sự liên hiệp với Christ là:
Được trở nên công nghĩa IICô 5:21; Phi-líp 3:9
Thoát khỏi sự đoán phạt Rô-ma 8:1
Thoát khỏi quyền năng của tội IGiăng 3:6
Được dựng nên mới IICô 5:17
Thần linh được sống nhơn công bình Rô 8:10
Không bị hổ thẹn khi Ngài đến IGiăng 2:28
Sanh lắm trái Giăng 15:5
Được Chúa nhậm lời cầu xin Giăng 15:7
Hễ ai được liên hiệp với Christ thì cũng nên làm theo như Ngài làm 1 Giăng 2:6
Giáo sư giả không được sự liên hiệp với Christ Cô 2:18-19
Không điều gì giải tán sự liên hiệp với Christ Rô 8:35
Sự hình phạt của kẻ không được sự liên hiệp với Christ Giăng 15:6

Ví dụ về sự liên hiệp với Christ:
Gốc nho và nhánh Giăng 15:1, 5
Cái nền và cái nhà ICô 3:10-11; Ê-phê-sô 2:20-21; 1 Phi-e-rơ 2:4-6
Thân và chi thể ICô 12:12, 27; Ê-phê-sô 5:30
Vợ và chồng Ê-phê-sô 5:25-32