Tìm kiếm

Tra Từ

LÊ-VI, NGƯỜI

Người Lê-vi là hậu tự của con thứ ba của Gia-cốp Sáng Thế Ký 29:34; Hê-bơ-rơ 7:9-10
Sự dự ngôn về người Lê-vi Sáng 49:5, 7; Phục 33:8-11
Người Lê-vi vốn chia ra làm ba họ hàng Dân 3:17; 1Sử Ký 6:16-48
Người Lê-vi không được kể số chung với các chi phái khác Dân Số Ký 1:47-49
Người Lê-vi được kể số riêng sau khi kể số các chi phái kia, kể hết thảy nam đinh từ một tháng sắp lên Dân 3:14-16, 39

Những họ hàng của người Lê-vi là:
Ghẹt-sôn Dân Số Ký 3:18, 21-22
Kê-hát Dân Số Ký 3:19, 27-28
Mê-ra-ri Dân Số Ký 3:20, 33-34
Đức Chúa Trời lựa chọn người Lê-vi để hầu việc trong đền thờ 1Sử Ký 15:2Dân Số Ký 3:6
Người Lê-vi được biệt riêng ra Dân Số Ký 8:6, 14
Đức Chúa Trời lựa chọn người Lê-vi để thế cho con đầu lòng của dân Y-sơ-ra-ên Dân Số Ký 3:12-13, 40-45; 8:16-18
Vì người Lê-vi sốt sắng giữ lời Chúa và ghét sự thờ hình tượng nên Đức Chúa Trời lựa chọn họ Xuất Ê-díp-tô 32:26-28; Phục truyền 33:9-10
Người Lê-vi khởi sự hành chức mình khi được 25 tuổi Dân Số Ký 8:24
Từ ba mươi tuổi sắp lên người Lê-vi được kể số là kẻ có thể giúp việc trong hội mạc Dân Số Ký 4:3, 23 v.v...;
Khi người Lê-vi được năm mươi tuổi phải ra ban Dân 8:25
Khi ra ban rồi, cũng còn phải giúp việc nhẹ trong đền tạm Dân Số Ký 8:26

Những lễ nghi phong chức người Lê-vi là:
Làm cho họ được tinh sạch Dân Số Ký 8:7
Dâng của lễ chuộc tội cho họ Dân Số Ký 8:8, 12
Trưởng lão Y-sơ-ra-ên đặt tay trên họ Dân Số Ký 8:9-10
Dâng họ lên cho Đức Chúa Trời làm của lễ do phần dân Y-sơ-ra-ên Dân Số Ký 8:11, 15
Đem người Lê-vi phải đứng trước các thầy tế lễ để dâng họ lên làm của lễ đưa qua đưa lại cho Đức Chúa Trời Dân 8:13
Dân Y-sơ-ra-ên ban người Lê-vi cho A-rôn và các con trai người Dân Số Ký 3:9; 8:19
Người Lê-vi đóng trại chung quanh đền tạm Dân 1:50, 52-53; 3:23, 29, 35
Khi đi đường người Lê-vi đi ở chính giữa cả đoàn dân Y-sơ-ra-ên Dân Số Ký 2:17

Phận sự của người Lê-vi là:
Phục sự Đức Chúa Trời Phục 10:8
Phục sự các thầy tế lễ Dân Số Ký 3:6-7; 18:2
Giúp việc cho dân sự IISử 35:3
Coi sóc hội mạc Dân 18:3; 1Sử Ký 23:32
Coi sóc đồ đạc và khí dụng thánh Dân Số Ký 3:8; 1Sử Ký 9:28-29
Giữ bột miến, rượu, dầu v.v...ISử 9:29-30
Quản lý các kho tàng thánh ISử 26:20
Cai quản của cải một phần mười lễ vật v.v...IISử 31:11-19; Nê-hê-mi 12:44
Làm công việc trong đền tạm Dân 8:19, 22
Tháo ra, dừng lại và khiêng đền tạm Dân 1:50-51; 4:5-33
Sửa soạn các của lễ cho thầy tế lễ dâng lên ISử 23:31; IISử 35:11
Sắm sửa bánh trần thiết ISử 9:31-32; 23:29
Giữ sạch các vật thánh ISử 23:28
Làm chỉnh lại đồ lường và đồ đo ISử 23:29
Dạy dỗ dân sự 2Sử Ký 17:8-9; 35:3; Nê-hê-mi 8:7
Chúc phước dân sự Phục 10:8
Canh giữ cửa đền thờ ISử 9:17-26; 23:5; 2Sử Ký 35:15; Nê-hê-mi 12:25
Cai trị âm nhạc ISử 23:5-20; 2Sử Ký 5:12-13; Nê-hê-mi 12:24, 27-43
Ca hát ngợi khen Đức Chúa Trời trước mặt cơ binh 2Sử Ký 20:21-22
Can thiệp sự xét đoán dân sự Phục 17:9; 1Sử Ký 23:4; 2Sử Ký 19:8
Giữ vua và cung điện vua trong thời nguy hiểm IICác 11:5-9; 2Sử Ký 23:5-7
Người Lê-vi không có sản nghiệp gì trong dân Y-sơ-ra-ên Phục truyền 10:9; Giô-suê 13:33; 14:3
Đức Chúa Trời dạy bảo dân Y-sơ-ra-ên phải đãi người Lê-vi cách nhơn từ tử tế Phục truyền 12:12, 18-19; 14:29; 16:11, 14
Bốn mươi tám thành nhường lại cho người Lê-vi ở Dân 35:2-8
Của một phần mười dâng cho người Lê-vi để nuôi nấng họ Dân Số Ký 18:21, 24; 2Sử Ký 31:4-5; Nê-hê-mi 12:44-45 cũng coi Hê-bơ-rơ 7:5
Người Lê-vi buộc phải dâng cho các thầy tế lễ một phần mười về vật thuế một phần mười họ đã lãnh nơi dân sự Dân 18:26-32
Người Lê-vi dự phần trong của lễ dâng lên Phục 18:1-2

Vua Đa-vít:
Lấy số người Lê-vi từ ba mươi tuổi trở lên ISử 23:2-3
Chia người Lê-vi ra làm bốn hạng ISử 23:4-6
Lấy số người Lê-vi lần thứ hai từ hai mươi tuổi trở lên 1Sử Ký 23:24, 27
Vì công việc người Lê-vi nhẹ nên buộc phải hầu việc từ tuổi hai mươi trở đi 1Sử Ký 23:26, 28-32
Chia người Lê-vi ra làm hai mươi bốn ban thứ ISử 23:6; 25:8-31
Khiến cho người Lê-vi luân phiên mà hầu việc IISử 8:14; 31:17
Sau khi dân Giu-đa ở Ba-by-lôn trở về, các ban thứ cũng theo phiên mà hầu việc Exơ 6:18
Có những quan trưởng cai trị người Lê-vi Dân 3:24, 30, 35; 1Sử Ký 15:4-10; 2Sử Ký 35:9
Hết thảy người Lê-vi có một tổng trưởng quản trị Dân Số Ký 3:32; 1Sử Ký 9:20
Khi hành chức ban đêm người Lê-vi ở chung quanh đền thờ 1Sử Ký 9:27
Người Lê-vi nào xen vào chức vụ thầy tế lễ bị xử tử Dân Số Ký 18:3
Sự hành phạt của Cô-rê và bè đảng, là người Lê-vi, bởi vì họ giữ việc xông hương Dân Số Ký 16:1-35