Tìm kiếm

Tra Từ

LẼ THẬT

Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của lẽ thật (chân thật) Phục truyền 32:4; Thi Thiên 31:5; Giê-rê-mi 10:10

Jêsus Christ:
Là lẽ thật Giăng 14:6
Đầy dẫy lẽ thật Giăng 1:14
Phán dạy lẽ thật Châm 8:7; Ma-la-chi 2:6; Giăng 8:45

Thánh Linh:
Là Thần của lẽ thật Giăng 14:17; 15:26; 16:13; 1Giăng 5:7
Dẫn vào mọi lẽ thật Giăng 16:13
Lời của Đức Chúa Trời là lẽ thật Đa 10:21; Giăng 17:17; IITim 2:15
Tin Lành là lẽ thật Ga-la-ti 2:5; Ê-phê-sô 4:21; Cô-lô-se 1:5

Tin Lành là lẽ thật:
Đến bởi Jêsus Christ Giăng 1:17
Được Giăng Báp-tít làm chứng Giăng 5:33
Được chính Jêsus Christ làm chứng Giăng 18:37
Vẫn ở trong Jêsus Christ Êph 4:21; 1Ti-mô-thê 2:7
Sanh lòng nhơn đức Tít 1:1
Hay buông tha kẻ tin theo Giăng 8:31-32
Làm sạch lòng 1Phi-e-rơ 1:22
Làm tín đồ nên thánh Giăng 17:17, 19
Lẽ thật thuộc trong các khí giới của tín đồ Thi 91:4; Ê-phê-sô 6:14
Chúa hứa ban lẽ thật dư dật cho tín đồ Giê 33:6
Kẻ không tin theo lẽ thật bị phạt IITê 2:12
Phải tin lẽ thật IITê 2:12-13; 1Ti-mô-thê 4:3
Phải vâng theo lẽ thật Rô-ma 2:8; 1Phi-e-rơ 1:22
Phải bày tỏ lẽ thật IICô 4:2
Phải lấy lòng ngay thẳng mà giảng dạy lẽ thật IITim 2:15
Lẽ thật sẽ cứ ở với tín đồ đời đời IIGiăng 1:2
Chúa ban lẽ thật từ bề trong Thi 51:6
Đức Chúa Trời muốn mọi người hiểu biết lẽ thật ITim 2:4; 2Ti-mô-thê 2:25
Lẽ thật bền đỗ đời đời Châm 12:19
Chúng ta chẳng có thể làm điều gì nghịch cùng lẽ thật 2Cô-rinh-tô 13:8

Tín đồ phải:
Lấy lẽ thật mà thờ phượng Đức Chúa TrờIGiăng 4:24; 1Cô-rinh-tô 5:8
Bước đi trong lẽ thật ICác 2:4; 2Các vua 20:3; Thi Thiên 25:5; 26:3; Ê-sai 38:3; 3Giăng 1:3-4
Mến lẽ thật Xa-cha-ri 8:19; 3Giăng 1:3
Dùng lẽ thật mà nói với nhau Thi 15:2; Xa-cha-ri 8:16; Rô-ma 9:1; 2Cô-rinh-tô 7:14; Ê-phê-sô 4:25; 3Giăng 1:12
Yêu mến nhau bằng lẽ thật IGiăng 3:18
Lấy lòng yêu thương nói ra lẽ thật Êph 4:15
Nghĩ đến lẽ thật Phil 4:8
Vâng theo lẽ thật IPhi 1:22
Vui trong lẽ thật ICô 13:6
Chắc chắn trong lẽ thật IIPhi 1:12
Ráng đem kẻ lầm lạc xa lẽ thật trở lại Gia-cơ 5:19
Biết lẽ thật 1Giăng 2:21
Thuộc về lẽ thật IGiăng 3:19
Có lẽ thật ở trong mình IIGiăng 1:2

Kẻ truyền đạo phải:
Dạy lẽ thật cách thuần túy IICô 4:2; 1Ti-mô-thê 2:7; 2Ti-mô-thê 2:15
Nhờ lẽ thật mà được tiếng tốt IICô 6:7-8
Quan quyền nên có lòng đầy lẽ thật Xuất 18:21
Lẽ thật bảo hộ vua Châm 20:28
Lời khuyên hãy hằng giữ lẽ thật Châm 3:3; 23:23; Ê-phê-sô 6:14

Kẻ gian ác:
Thiếu mất lẽ thật Ês 59:14-15; Ô-sê 4:1; 1Ti-mô-thê 6:5; 2Ti-mô-thê 3:7
Không nói lẽ thật Giê 9:5
Chẳng lấy lẽ thật mà đối nại Ês 59:4
Không yêu thương lẽ thật IITê 2:10
Không vâng phục lẽ thật Ga-la-ti 5:7
Chống trả lẽ thật IITim 3:8; Rô-ma 2:8
Bịt tai không khứng nghe lẽ thật IITim 4:4
Đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời ra sự dối trá Rô 1:25
Kẻ nào chối tội lỗi mình không có lẽ thật ở trong mình 1Giăng 1:8
Kẻ nào bắt hiếp lẽ thật bị sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời Rô-ma 1:18
Kẻ nào chống trả không vâng phục lẽ thật bị phạt nặng Rô-ma 2:8
Kẻ không tin lẽ thật bị sự phán xét của Đức Chúa Trời 2Tê-sa-lô-ni-ca 2:12
Hội Thánh là trụ và nền của lẽ thật ITim 3:15
Ma-quỉ không có lẽ thật ở trong nó Giăng 8:44