Tìm kiếm

Tra Từ

LỄ QUÁN

Nhằm đời thượng cổ cũng dâng lễ quán Sáng 35:14
Khi dâng lễ quán cũng dâng của lễ khác cặp theo Xuất 29:40; Lê 23:13
Phân lượng về lễ quán phải dùng với mọi của lễ khác Dân Số Ký 15:3-10
Nhà nước sắm lễ quán về các của lễ quốc tế Exơ 7:17; Ê-xê-chiên 45:17
Không nên đổ lễ quán trên bàn thờ xông hương Xuất 30:9
Lúc mất mùa nho người ta không dâng lễ quán Giô-ên 1:9, 13

Người Giu-đa thờ hình tượng:
Hay dâng lễ quán cho nữ vương trên trời Giê 7:18; 44:17, 19
Bị trách móc vì dâng lễ quán cho tà thần Ês 57:5-6; 65:11; Giê-rê-mi 19:3; Ê-xê-chiên 20:28
Kẻ thờ hình tượng dùng lễ quán bằng huyết Thi 16:4
Dâng lễ quán cho hình tượng là việc hư không Phục 32:37-38

Lễ quán làm ví dụ về:
Sự hi-sinh của Christ Ês 53:12
Sự đổ Thánh Linh ra Giôên 2:28
Sự trung thành của đầy tớ Đức Chúa Trời Phil 2:17