Tìm kiếm

Tra Từ

LẼ ĐẠO TIN LÀNH

Jêsus Christ dạy lẽ đạo Tin Lành Ma-thi-ơ 7:28-29; 22:33; Mác 1:22, 27; 11:18; Lu-ca 4:32
Lẽ đạo Tin Lành do Đức Chúa Trời mà đến Giăng 7:16-17; 8:28; 12:49; 14:10, 24; Công vụ 13:12
Lẽ đạo Tin Lành truyền cho các sứ đồ bởi Jêsus Christ Ma-thi-ơ 28:19-20; 1Cô-rinh-tô 11:23; 1Ti-mô-thê 1:11; 1Giăng 1:5
Các sứ đồ giảng dạy lẽ đạo Tin Lành ra Công vụ 5:28; 17:19-20; 2Tê-sa-lô-ni-ca 2:15; 2Phi-e-rơ 3:1-2; 1Giăng 1:3
Lẽ đạo Tin Lành lên án cho mọi thứ gian ác dâm loạn 1Ti-mô-thê 1:9-11
Lẽ đạo Tin Lành dẫn đến sự thánh khiết Rô-ma 6:17-22; Tít 2:12
Nhờ lẽ đạo Tin Lành ta được giao thông cùng Đức Chúa Trời và Con Ngài 1Giăng 1:3; 2Giăng 1:9
Lẽ đạo Tin Lành theo sự tin kính 1Ti-mô-thê 6:3; Tít 1:1

Các đầy tớ của Đức Chúa Trời phải:
Nuôi mình bằng lẽ đạo Tin Lành 1Ti-mô-thê 4:6
Chăm chỉ về lẽ đạo Tin Lành 1Ti-mô-thê 4:13-14, 16
Dạy dỗ y theo lẽ đạo Tin Lành 1Ti-mô-thê 4:6, 11; Tít 1:9; 2:1
Lấy lòng thánh sạch, chân thật và ngay thẳng mà dạy dỗ lẽ đạo Tin Lành 2Cô-rinh-tô 2:17; 2Ti-mô-thê 2:15; Tít 2:7-8
Cầm giữ chắc chắn lẽ đạo Tin Lành 2Ti-mô-thê 1:13; Tít 1:9
Bền dỗ mà giảng dạy lẽ đạo Tin Lành 1Ti-mô-thê 4:16; 2Ti-mô-thê 4:2
Chớ dạy đạo lý nào khác lẽ đạo Tin Lành 1Ti-mô-thê 1:3

Tín đồ phải:
Hết lòng vâng theo lẽ đạo Tin Lành Rô-ma 6:17
Bền lòng giữ lẽ đạo Tin Lành Công vụ 2:42; 2Tê-sa-lô-ni-ca 2:15; 2Giăng 1:9
Giữ tánh hạnh không trách được hầu cho lẽ đạo Tin Lành khỏi bị chê bai phạm thượng 1Ti-mô-thê 6:1; Tít 2:5, 10
Tránh xa khỏi kẻ nghịch với lẽ đạo Tin Lành Rô-ma 16:17; 2Giăng 1:10
Lời hứa cho người vâng theo lẽ đạo Tin Lành Giăng 7:17; 8:31-32

Phàm ai nghịch với lẽ đạo Tin Lành:
Là kẻ lên mình kiêu ngạo 1Ti-mô-thê 6:3-4
Không biết gì hết 1Ti-mô-thê 6:4
Không có Đức Chúa Trời 2Giăng 1:9
Sẽ có một thời kia người ta không chịu nghe lẽ đạo Tin Lành 2Ti-mô-thê 4:3