Tìm kiếm

Tra Từ

LA-MÃ, ĐẾ QUỐC (Nước Rô-ma)

Đế quốc La-mã vì rộng lớn nên được gọi là cả thiên hạ Lu-ca 2:1

Trong tiên tri Đa-ni-ên:
Hai chân bằng sắt của pho tượng chỉ về đế quốc La-mã Đa-ni-ên 2:33, 40
Con thú dữ tợn, rất mạnh, chỉ về đế quốc La-mã Đa-ni-ên 7:7, 19
Thành La-mã là kinh đô của đế quốc La-mã Công vụ 18:2; 19:21
Xứ Giu-đê, một tỉnh của đế quốc La-mã, có quan tổng đốc cai trị Lu-ca 3:1; Công vụ 23:24, 26; 25:1

Ám chỉ về quân sự của đế quốc La-mã:
Sự vâng phục kẻ bề trên Ma-thi-ơ 8:8-9
Bộ giáp trụ Rô-ma 13:12; 2Cô-rinh-tô 6:7; Ê-phê-sô 6:11-17
Lính không phép lấy việc đời lụy mình 2Ti-mô-thê 2:4
Lính phải cam chịu khổ 2Ti-mô-thê 2:3
Lính có bạn riêng đồng lao khổ Phi-líp 2:25
Rất nguy hiểm cho lính canh ngủ gục Ma-thi-ơ 28:13-14
Lính phạm tội trọng bị xóa tên khỏi danh sách đạo quân Khải Huyền 3:5
Lính hùng kiệt được đội mão miện 2Ti-mô-thê 4:7-8
Sự khải hoàn của quan tướng đắc thắng 2Cô-rinh-tô 2:14-16; Cô-lô-se 2:15
Những võ quan khác nhau Công vụ 21:31; 23:23-24
Đội quân Y-ta-li và Âu-gu-ta Công vụ 10:1; 27:1

Hình luật trong việc tài phán của đế quốc La-mã:
Dùng roi tra kẻ bị cáo tội Công vụ 22:24, 29
Giao thủ phạm cho lính đặng xử tử Ma-thi-ơ 27:26-27
Dán tờ cáo trạng ở trên đầu kẻ bị xử tử Giăng 19:19
Áo xống của kẻ bị xử tử ban cho lính Ma-thi-ơ 27:35; Giăng 19:23
Dùng dây xích xích thủ phạm và cột vào lính canh để giữ nó khỏi trốn Công vụ 21:3312:6; 2Ti-mô-thê 1:16Công vụ 28:16
Kẻ bị cáo phải đối nại với bên tiên cáo Công vụ 23:35; 25:16-19
Quan cai trị có trách nhiệm giữ kẻ bị cáo khỏi sự hành hung của công chúng Công vụ 23:20, 24-27
Quyền sống chết ở nơi tay quan lại của nước Rô-ma Giăng 18:31, 39-40; 19:10
Dân có phép chống án đến hoàng đế Công vụ 25:11-12
Hễ ai chống án đến hoàng đế phải ứng hầu trước tòa ấy Công vụ 26:32

Quyền quốc dân của đế quốc La-mã:
Có thể mua được Công vụ 22:28
Được bởi sự sanh hóa Công vụ 22:28
Hễ ai có quyền lợi quốc dân ấy khỏi bị đánh đòn Công vụ 16:37-38; 22:25

Ám chỉ về trò chơi của Hi-lạp mà đế quốc La-mã công nhận:
Cuộc chiến đấu 1Cô-rinh-tô 4:9; 15:32
Cuộc chạy đua 1Cô-rinh-tô 9:24; Phi-líp 2:16; 3:11-14; Hê-bơ-rơ 12:1-2
Cuộc vật lộn Ê-phê-sô 6:12
Sự tập thể thao của kẻ tranh đua 1Cô-rinh-tô 9:25, 27
Đội mão triều thiên cho kẻ giựt giải 1Cô-rinh-tô 9:25; Phi-líp 3:14; 2Ti-mô-thê 4:8
Luật lệ kẻ tranh đua phải làm theo 2Ti-mô-thê 2:5

Những hoàng đế của đế quốc La-mã mà Kinh Thánh nói đến là:
Ti-be-rơ (Tibère) Lu-ca 3:1
Au-gút-tơ (Auguste) Lu-ca 2:1
Cơ-lốt (Claude) Công vụ 11:28
Néron Phi-líp 4:22; 2Ti-mô-thê 4:17 (Sê-sa và sư tử đây là hoàng đế Néron)
Sự dự ngôn về đế quốc La-mã:
Thống trị cả thế gian Đa-ni-ên 7:23
Trong các ngày sau rốt sẽ chia ra làm 10 nước Đa-ni-ên 2:41-43; 7:20, 24
Hoàng đế chót sẽ là Antichrist Đa-ni-ên 7:8, 20-25; 2Tê-sa-lô-ni-ca 2:8-10; Khải Huyền 13:1-8
Đấng Christ sẽ đánh đổ La-mã đế quốc khi Ngài tái lâm Đa-ni-ên 2:34-35, 44-45; 2Tê-sa-lô-ni-ca 2:8 cũng xem Khải Huyền 18:1-24