Tìm kiếm

Tra Từ

LẰM BẰM, Sự

Kinh Thánh cấm sự lằm bằm ICô 10:10; Phil 2:14

Sự lằm bằm thường nghịch cùng:
Đức Chúa Trời Châm Ngôn 19:3 (oán)
Quyền cao cả của Đức Chúa Trời Ês 45:9; Rô-ma 9:19-20
Sự hầu việc Đức Chúa Trời Mal 3:13-14
Đầy tớ của Đức Chúa Trời Xuất 17:3; Dân Số Ký 16:41
Chúa Jêsus Christ Lu 15:2; 19:7; Giăng 6:41-43
Các môn đồ của Christ Mác 7:2, 5; Lu 5:30

Sự lằm bằm:
Rất điên cuồng Châm Ngôn 19:3; Ê-sai 29:16; Ca Thương 3:38-39
Là thử thách Đức Chúa Trời Xuất 17:2
Trêu chọc Đức Chúa Trời Dân 11:1; 14:2, 11; Phục truyền 9:7; Thi Thiên 78:41
Kẻ ác phạm tội lằm bằm Giu 1:16
Khốn thay cho kẻ lằm bằm với Đức Chúa Trời Ês 45:9
Hình phạt của kẻ lằm bằm Dân 11:1; 14:27-29; 16:41, 45-50; Thi Thiên 106:25-27; 1Cô-rinh-tô 10:10
Hình phạt kẻ nào xui giục người ta lằm bằm Dân 13:31-34; 14:36-37
Ví dụ về sự lằm bằm Mat 20:11; Lu 15:29-30

Gương chứng về sự lằm bằm:
Ca-in Sáng Thế Ký 4:13-14
Môi-se Xuất Ê-díp-tô 5:22-23
Dân Y-sơ-ra-ên vì nghe người Ê-díp-tô đuổi theo mà hãi hùng Xuất Ê-díp-tô 14:11-12
Dân Y-sơ-ra-ên xin nước uống Xuất 15:24
Dân Y-sơ-ra-ên ham ăn thịt Xuất 16:2-8; Dân Số Ký 11:4-6
Dân Y-sơ-ra-ên cầu xin nước uống Xuất 17:1-3
Dân Y-sơ-ra-ên phàn nàn về sự mệt nhọc Dân 11:1
Dân Y-sơ-ra-ên kinh hãi kẻ thù nghịch Dân 14:1-4
Dân Y-sơ-ra-ên, vì cớ hình phạt Cô-rê Dân 16:41; ICô 10:10
Dân Y-sơ-ra-ên chán ngán ma-na Dân 21:5
A-rôn và Mi-ri-am Dân 12:1-2, 8
Cô-rê, Đa-than và A-bi-ram Dân 16:3
Ê-li 1Các vua 19:4
Gióp Gióp 3:1
Giê-rê-mi Giê-rê-mi 20:14-18
Giô-na Giô-na 4:8
Các môn đồ Mác 14:4-5; Giăng 6:61
Thầy thông giáo và người Pha-ri-si Mác 7:2-5; Lu-ca 5:30; 15:2; 19:7
Người Giu-đa Giăng 6:41-43