Tìm kiếm

Tra Từ

KÝ-LỤC, THẦY (Thầy Thông giáo, Văn sĩ)

Thầy ký-lục đeo sừng mực ở nơi lưng Êxê 9:2-3

Những họ hàng có người làm thầy ký-lục là:
Họ Kê-nít 1Sử Ký 2:55
Họ Lê-vi 1Sử Ký 24:6; 2Sử Ký 24:13

Thầy ký-lục:
Thường là người thông thái ISử 27:32
Lắm khi là người thạo luật pháp Exơ 7:6
Có tài Thi Thiên 45:1

Thầy ký-lục làm:
Thơ ký của vua 2Sa-mu-ên 8:17; 20:25; 2Các vua 12:10; Ê-xơ-tê 3:12
Thơ ký của tiên tri Giê 36:4, 26
Quản lý văn khế Giê 32:11-12
Người đọc sách đạo cho hội chúng Nê-hê-mi 8:2-6
Kẻ biên tên vào danh sách ISử 24:6
Thơ ký của quan tổng binh IICác 25:19; Giê 52:25
Sổ sách về việc chiêu mộ lính IICác 25:19; IISử 26:11; Giê 52:25

Thầy ký-lục của đời Tân ước:
Là kẻ dạy luật pháp Mác 12:28Mat 22:35
Ưa thích mặc áo dài, muốn ngồi cao nhứt trong các nhà hội v.v...Mác 12:38-39
Ngồi trên ngôi của Môi-se Mat 23:2
Phần lớn thuộc về dòng Pha-ri-si Công 23:9
Có danh là khôn ngoan học thức ICô 1:20
Hay giải nghĩa luật pháp Mat 2:4; 17:10; Mác 12:35
Dạy dỗ rất khác hẳn với Christ Mat 7:29; Mác 1:22
Bị Christ lên án cho vì là giả hình Mat 23:15
Lắm khi vấp phạm vì cớ sự hành vi và dạy dỗ của Chúa Ma-thi-ơ 21:15; Mác 2:6-7, 16; 3:22
Thử Chúa Giăng 8:3-6
Hiệp với bọn thầy tế lễ để tìm cớ giết Chúa Jêsus Ma-thi-ơ 26:3-4; Lu-ca 23:10
Hay bắt bớ tín đồ đầu tiên Công 4:5, 18, 21; 6:12
Thầy ký-lục làm ví dụ về người truyền đạo Tin Lành thạo biết lẽ đạo Ma-thi-ơ 13:52