Tìm kiếm

Tra Từ

KIM LOẠI

Người ta đào lấy kim loại ở trong đất Gióp 28:1-2, 6

Kinh Thánh nói đến những kim loại nầy:
Vàng Sáng Thế Ký 2:11-12
Bạc Sáng Thế Ký 44:2
Đồng Xuất Ê-díp-tô 27:2; 2Sử Ký 12:10; Exơ 8:27; 2Ti-mô-thê 4:14
Sắt Dân Số Ký 35:16; Châm Ngôn 27:17
Chì Xuất Ê-díp-tô 15:10; Giê-rê-mi 6:29
Thiếc Dân Số Ký 31:22
Giá của các thứ kim loại so sánh với nhau Ês 60:17; Đa 2:32 v.v...
Kim loại thường có pha cặn Ês 1:22, 25
Đất thánh có kim loại nhiều Phục 8:9
Nghề thợ chế tạo các thứ khí giới bằng kim loại đã có từ thời thượng cổ Sáng Thế Ký 4:22
Duy lửa mới luyện sạch cáu cặn của kim loại Êxê 22:18, 20
Theo lễ nghi của luật pháp thì phải dùng lửa mà luyện sạch kim loại Dân Số Ký 31:21-23; Giê-rê-mi 6:29
Dùng kim loại để đúc Quan 17:4
Dùng đất sét gần sông Giô-đanh đặng đúc kim loại 1Các vua 7:46
Xưa người ta buôn bán kim loại nhiều Êxê 27:12