Tìm kiếm

Tra Từ

KHÔNG VÂNG LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI, Sự

Sự không vâng lời Đức Chúa Trời:
Chọc giận Ngài 2 Các vua 22:13; 2 Sử ký 34:21; Thi thiên 78:10, 40; Ê-sai 3:8; Giê-rê-mi 25:7; 32:31-33
Làm cho mất ân của Ngài ISa 13:13-14
Làm cho mình mất các phước lành Ngài đã hứa Giô-suê 5:6; 1 Sa-mu-ên 2:29-30; Thi thiên 81:11-14; Giê-rê-mi 18:10
Chuốc lấy sự rủa sả cho mình Phục 11:28; 27:26; 28:15-20; Giê-rê-mi 11:3; Đa-ni-ên 9:11; Ma-la-chi 2:2; Ga-la-ti 3:10
Vốn đặc tánh của kẻ ác Nê 9:16; Giê-rê-mi 22:21; Ê-phê-sô 2:2; Tít 1:16; 3:3
Các tín đồ than khóc về kẻ ác không vâng lời Đức Chúa Trời Thi thiên 119:136
Sự không vâng lời Đức Chúa Trời là tội rất nặng nề Giê-rê-mi 35:15
Lời hăm dọa về sự không vâng lời Đức Chúa Trời Lê 26:14-16; Phục truyền 8:20; 28:15-68; 1 Sa-mu-ên 12:15; Thi thiên 89:31-32; Ê-sai 1:20; Giê-rê-mi 12:17; 26:4-6; IICô 10:6
Sự không vâng lời Đức Chúa Trời sẽ bị hình phạt Dân 15:31; Quan 2:2-3; 1 Sa-mu-ên 28:18; Gióp 36:12; Thi thiên 119:21; Ê-sai 42:24-25; 65:13; Giê-rê-mi 9:13, 15; 35:17; Đa-ni-ên 9:11; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-9; Hê-bơ-rơ 2:2; 1 Phi-e-rơ 4:17
Hết thảy mọi người đều mắc tội vì cớ sự không vâng lời Đức Chúa Trời của A-đam Rô-ma 5:19

Gương chứng về sự không vâng lời Đức Chúa Trời:
A-đam và Ê-va Sáng thế 3:6, 17
Môi-se Xuất Ê-díp-tô 4:12-14
Pha-ra-ôn Xuất Ê-díp-tô 5:2
Dân Y-sơ-ra-ên Xuất Ê-díp-tô 16:26, 28; 2 Các vua 18:9-12; Nê-hê-mi 9:29; Giê-rê-mi 43:7
Môi-se và A-rôn Dân 20:24
Na-đáp và A-bi-hu Lê 10:1
Sau-lơ 1 Sa-mu-ên 13:13-14; 15:18-23; 28:18
Sa-lô-môn 1 Các vua 11:11
Người của Đức Chúa Trời ICác 13:20-22, 26; Giô-na 1:1-3
Người Giu-đa Giăng 7:19