Tìm kiếm

Tra Từ

BÁP-TÊM BẰNG THÁNH LINH

Có lời dự ngôn về báp-têm bằng Thánh Linh Châm ngôn 1:23; Ê-sai 32:15; 44:3; Ê-xê-chiên 36:25-26; 39:29; Xa-cha-ri 12:10; Giăng 7:38-39

Christ ban báp-têm bằng Thánh Linh Ma-thi-ơ 3:11; Mác 1:8; Lu-ca 3:16; Giăng 1:33; 20:22; Công vụ 1:5; 11:16; Tít 3:5-6

Christ đã chịu báp-têm bằng Thánh Linh Ma-thi-ơ 3:16; Mác 1:10; Lu-ca 3:21-22; 1:32

Cần yếu cho tín đồ chịu báp-têm bằng Thánh Linh Công vụ 19:2-6; Rô-ma 8:9

Báp-têm bằng Thánh Linh hứa cho tín đồ Ma-thi-ơ 3:11; Mác 1:8; Lu-ca 3:16; Giăng 14:26; 15:26; Công vụ 1:5; 2:38-39; 11:16

Mọi tín đồ đều dự phần đến báp-têm bằng Thánh Linh Công vụ 2:39; ICô 12:13

Các tín đồ đều đã chịu báp-têm chung một Thánh Linh ICô 6:11; 12:13

Báp-têm bằng Thánh Linh làm cho linh hồn được sống lại Ê-xê-chiên 37:6, 14

Báp-têm bằng Thánh Linh có các ân tứ siêu nhiên cặp theo Công vụ 2:4; 19:6

Gương chứng về kẻ chịu báp-têm bằng Thánh Linh:

Các sứ đồ Công vụ 2:1-4

Tín đồ Giê-ru-sa-lem Công vụ 2:38

Tín đồ Sa-ma-ri Công vụ 8:15-17

Cọt-nây Công vụ 11:15-16

Tín đồ Ê-phê-sô Công vụ 19:1-6