Tìm kiếm

Tra Từ

KHÔNG NHẬN BIẾT ĐỨC CHÚA TRỜI, Sự

Sự không nhận biết Đức Chúa Trời tức là không nhận biết:
Chúa Jêsus Christ, Con Ngài Giăng 8:19; 14:9; 16:3; 17:3
Ý chỉ của Ngài Giê-rê-mi 8:7; Lu-ca 12:48
Đường lối của Ngài Gióp 21:14; 24:13; 34:27; Thi Thiên 95:10; Giê-rê-mi 5:4; Hê-bơ-rơ 3:10
Sự công nghĩa của Ngài Thi 10:13; 50:21; 94:9-10; Sô-phô-ni 1:12; Ma-la-chi 2:17; Rô-ma 10:3
Sự nhơn từ của Ngài Gióp 22:17-18; Ô-sê 2:8; Rô-ma 2:4

Sự không nhận biết Đức Chúa Trời tỏ ra bởi:
Thiếu tình yêu thương đồng loại IGiăng 4:8
Không giữ điều răn Ngài IGiăng 2:4
Tánh ham mến tội lỗi Tít 1:16; 1Giăng 3:6

Sự không nhận biết Đức Chúa Trời dẫn đến:
Sự lầm lạc Ma-thi-ơ 22:29
Sự thờ hình tượng Công 17:23, 29-30; Rô-ma 1:21-23; Ga-la-ti 4:8
Lòng cách xa Ngài Êph 4:18
Các tư dục của xác thịt Ô-sê 5:4; Rô-ma 1:21, 24, 28; 1Tê-sa-lô-ni-ca 4:5; 1Phi-e-rơ 1:14
Bắt bớ tín đồ Giăng 15:21; 16:3
Sự không nhận biết Đức Chúa Trời chẳng chữa chối tội lỗi được Lê-vi Ký 4:2-3; Dân Số Ký 15:24; Lu-ca 12:48
Thế gian không nhận biết Đức Chúa TrờIGiăng 1:10; 14:17; 17:25; 1Cô-rinh-tô 1:21; 1Giăng 3:1
Kẻ ác không nhận biết Đức Chúa Trời Xuất 5:2; 1Sa-mu-ên 2:12; Ê-sai 1:3; Giê-rê-mi 2:8; 4:2; 5:4; 9:3; Ô-sê 4:1; 5:4; Giăng 7:28; 8:19, 55; 15:21; 16:3; 1Cô-rinh-tô 15:34; Ga-la-ti 4:8; Ê-phê-sô 2:12; 1Tê-sa-lô-ni-ca 4:5
Sự không nhận biết Đức Chúa Trời gây cho mình bị hình phạt kinh khiếp Thi Thiên 79:6; Giê-rê-mi 10:25; Ô-sê 4:6; 2Tê-sa-lô-ni-ca 1:8
Tin Lành làm cho tan mất sự không nhận biết Đức Chúa Trời đi Công vụ 17:30; 2Cô-rinh-tô 4:6
Các đầy tớ của Đức Chúa Trời ra công để làm cho người ta thoát khỏi sự không nhận biết của Đức Chúa Trời Công 17:23; IICô 10:5-6

Gương chứng về sự không nhận biết Đức Chúa Trời:
Pha-ra-ôn Xuất Ê-díp-tô 5:2
Những con trai Hê-li ISa 2:12
Dân Y-sơ-ra-ên Thi Thiên 95:10; Ê-sai 1:3; Giê-rê-mi 4:22
Các tiên tri giả Ês 56:10-11; Giê-rê-mi 2:8
Người Giu-đa Giăng 7:28; 8:19; Công vụ 3:17
Dân A-thên Công vụ 17:23
Dân Ga-la-ti Ga-la-ti 4:8
Dân Ê-phê-sô Ê-phê-sô 2:12
Dân Cô-rin-tô 1Cô-rinh-tô 15:34
Sau-lơ ở Tạt-sơ ITim 1:13