Tìm kiếm

Tra Từ

KHỐN KHỔ CỦA KẺ ÁC, Sự

Sự khốn khổ của kẻ ác:
Rất nhiều Phục truyền 31:17; Gióp 20:5-29; Thi Thiên 32:10; Châm Ngôn 12:21; Giê-rê-mi 49:32
Có mãi Gióp 15:20; Châm Ngôn 13:21; Truyền Đạo 2:23
Thường xảy đến thình lình Thi 64:7; 73:19; Châm Ngôn 1:27; 6:15; 24:22; Ê-sai 30:13; 47:11; Giê-rê-mi 23:19; Khải Huyền 18:19
Vẫn là dữ tợn và vô phương giải cứu IISử 36:16; Gióp 27:9; Châm Ngôn 6:15; 24:16; Giê-rê-mi 11:11; 30:12; 46:11; Ê-xê-chiên 8:18; Na-hum 3:19
Vẫn vô hiệu khiến chúng ăn năn trở lại cùng Đức Chúa Trời Xuất Ê-díp-tô 8:19; Ê-sai 1:5; 9:12; Giê-rê-mi 2:30; 5:3; A-mốt 4:6-11; A-mốt 2:17; Khải Huyền 9:20-21; 16:9, 11
Làm cho chúng kinh hãi Gióp 15:24; 18:11; 20:25; Thi Thiên 73:19; Giê-rê-mi 46:5; 49:5, 29
Chẳng khiến họ tìm cầu sự cứu trợ nơi Đức Chúa Trời 1Sa-mu-ên 28:7; 2Các vua 1:2; 2Sử Ký 16:12; 28:23
Sanh ra sự thất vọng Phục 28:20; Ês 13:6-7; Khải Huyền 9:6; 16:10
Một đôi khi cũng khiến họ khiêm nhường, hạ mình xuống Xuất Ê-díp-tô 9:27; 10:16-17; 1Các vua 21:27
Thường làm cho họ cứng lòng Xuất 8:19; 9:34; 2Sử Ký 28:22; Nê-hê-mi 9:27-29; Ê-sai 42:25; Giê-rê-mi 5:3
Xui cho họ phạm thượng cùng Đức Chúa Trời Ês 8:21; Khải Huyền 16:9, 11, 21

Kẻ gian ác bị khốn khổ:
Vì cớ cứng lòng không chịu ăn năn Lê 26:18, 23-24; Châm Ngôn 1:29-31; 28:14; Ê-sai 9:12-14; A-mốt 4:6-12; Xa-cha-ri 7:11-12; Khải Huyền 2:21-23
Để hình phạt tội ác của họ Gióp 21:17-20; Thi 106:43; 107:17; Giê-rê-mi 4:5-18; 13:22; 30:15
Bởi vì chúng bắt bớ tín đồ Xuất 23:22; Phục 30:7; Thi Thiên 55:18-19; Ê-sai 51:23; Áp-đia 1:1-21; Xa-cha-ri 2:8-9; 2Tê-sa-lô-ni-ca 1:6
Để dùng làm gương cho kẻ khác Thi 64:7-9; Giê-rê-mi 21:7-9; Sô-phô-ni 3:6-7; 1Cô-rinh-tô 10:5-11; 2Phi-e-rơ 2:6
Để tôn vinh quyền năng và sự công bình của Đức Chúa Trời Xuất Ê-díp-tô 7:4-5; 9:16Rô-ma 9:17; Xuất Ê-díp-tô 14:4; 18:11; Ê-xê-chiên 28:22-23; 38:22-23
Trong cơn khốn khổ của kẻ ác Đức Chúa Trời lìa bỏ họ 1Sa-mu-ên 28:6; Giê-rê-mi 11:11; 14:12; 18:17; Ê-xê-chiên 8:18
Đức Chúa Trời chê cười sự khốn khổ của kẻ ác Thi 37:13; Châm 1:26-27
Các tín đồ chẳng nên sợ sự khốn khổ của kẻ ác Thi 64:8-10; 91:5-8; Châm Ngôn 3:25-26

Gương chứng về sự khốn khổ của kẻ ác:
Pha-ra-ôn Xuất Ê-díp-tô 7:22, 25; 8:19; 9:7, 34
A-cha-xia 2Các vua 1:2-4
Ghê-ha-xi 2Các vua 5:27
A-háp 2Sử Ký 18:22
Giô-ram 2Sử Ký 21:12-19
Ô-xia 2Sử Ký 26:19-21
A-cha 2Sử Ký 28:5-8
Nê-bu-cát-nết-sa Đa 4:32