Tìm kiếm

Tra Từ

KHỐN KHÓ, TÍN ĐỒ BỊ

Đức Chúa Trời:
Ở cùng tín đồ bị khốn khó Thi 46:5, 7; Ê-sai 43:2
Là đồn lũy và nơi ẩn náu của tín đồ bị khốn khó Thi 27:5-6; Ê-sai 25:4; Giê-rê-mi 16:19; Na-hum 1:7
Yên ủi tín đồ bị khốn khó Ês 49:13; Giê 31:13; Mat 5:4; IICô 1:4-5; 7:6
Gìn giữ tín đồ bị khốn khó Thi 34:20
Giải cứu tín đồ bị khốn khó Thi 34:4, 19; Châm ngôn 12:13; Giê-rê-mi 39:17-18

Christ:
Ở cùng tín đồ bị khốn khó Giăng 14:18
Thêm sức 2 Ti-mô-thê 4:17; Hê-bơ-rơ 2:18
Yên ủi tín đồ bị khốn khó Ês 61:2; Ma-thi-ơ 11:28-30; Lu-ca 7:13; Giăng 14:1; 16:33
Gìn giữ tín đồ bị khốn khó Ês 63:9; Lu-ca 21:18
Giải cứu tín đồ bị khốn khó Khải huyền 3:10

Tín đồ bị khốn khó phải:
Ngợi khen Đức Chúa Trời Thi 13:4-6; 56:8-10; 57:6-7; 71:20-23
Noi gương của Christ Hêb 12:1-3; 1 Phi-e-rơ 2:21-23
Học đòi các tiên tri Gia 5:10
Nhịn nhục Lu-ca 21:19; Rô-ma 12:12; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:4; Gia-cơ 1:4; 1 Phi-e-rơ 2:20
Nín chịu 1 Sa-mu-ên 3:18; 2 Các vua 20:19; Gióp 1:21; Thi thiên 39:9
Công nhận sự sửa phạt họ là công bình Nê 9:33; Gióp 2:10; Ê-sai 64:5-7; Ca thương 3:39; Mi-chê 7:9
Tránh sự phạm tội Gióp 34:31-32; Giăng 5:14; 1 Phi-e-rơ 2:12
Nhờ cậy nơi lòng nhơn từ của Đức Chúa Trời Gióp 13:15; Thi 71:20; IICô 1:9
Trở lại cùng Đức Chúa Trời và phó dâng mình cho Ngài Thi thiên 116:7-9; Giê-rê-mi 50:3-4; Ô-sê 6:1
Làm hoàn toàn sự hứa nguyện mình đã làm trong lúc bị khốn khó Thi thiên 66:13-15
Nhớ sự cứu trợ mình khi trước mà giục lòng mạnh mẽ Thi thiên 27:9; IICô 1:10
Cầu nguyện nhiều Thi 50:15; 55:16-17; Gia-cơ 5:13

Tín đồ bị khốn khó phải cầu nguyện Đức Chúa Trời:
Đoái xem sự khốn nạn mình IICác 19:16; Nê 9:32; Thi thiên 9:13; Ca thương 5:1
Chớ đứng xa mặt Ngài trong lúc bị khốn khổ Thi 10:1; 102:2
Đừng cất Thánh Linh khỏi mình Thi 51:11
An ủi mình Thi thiên 4:6; 119:76
Giải cứu mình Thi thiên 25:17, 22; 39:10; Ê-sai 64:9-12; Giê-rê-mi 17:14
Tha thứ và giải cứu khỏi tội Thi 39:8; 51:1; 79:8
Đem mình trở lại cùng Ngài Thi 80:7; 65:4-6; Giê-rê-mi 31:18
Chỉ dạy mình làm theo ý chỉ Ngài Gióp 34:32; Thi 27:11; 143:10
Thêm đức tin cho mình Mác 9:24
Thương xót mình Thi 6:2; Ha 3:2
Ban sự vui vẻ lại cho mình Thi 51:8, 12; 69:29; 90:14-15
Bảo hộ và giải cứu khỏi kẻ thù nghịch IICác 19:19; IISử 20:12; Thi 17:8-9
Chỉ cho biết nhơn sao mình bị khốn khó Gióp 6:24; 10:2; 13:23-24
Làm cho mình được lại sống Thi 143:11

Tín đồ bị khốn khó:
Chẳng khinh sự sửa phạt Gióp 5:17; Châm ngôn 3:11; Hê-bơ-rơ 12:5
Có phước thay Gióp 5:17; Thi thiên 94:12; Ma-thi-ơ 5:10-12; Lu-ca 6:21-23; Gia-cơ 1:2, 12; 5:11; 1 Phi-e-rơ 3:14
Cách nhịn nhục đẹp lòng Đức Chúa Trời IPhi 2:19-20

Bổn phận ta đối với tín đồ bị khốn khó là:
Thăm viếng họ Ma-thi-ơ 25:36; Gia-cơ 1:27
Cảm thương chia buồn trong cơn khốn khó Gióp 6:14; 19:21; 30:25; Rô-ma 12:15; ICô 12:26; IICô 11:29
An ủi họ Gióp 2:11; 16:5; 29:25; IICô 1:4; 2:7; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:18; 5:14
Giúp đỡ họ Phục truyền 15:11; Gióp 31:19-21; Châm ngôn 31:20; Ê-sai 58:7, 10; Phi-líp 4:14; 1 Ti-mô-thê 5:10
Cầu nguyện cho họ Công 12:5; Phi-líp 1:16, 19; Gia-cơ 5:14-16

Gương chứng về tín đồ bị khốn khó:
Giô-sép Sáng thế 39:20-23; Thi thiên 105:17-19; Công vụ 7:10
Môi-se Hê-bơ-rơ 11:24-26
Hê-li 1 Sa-mu-ên 3:18
Đa-vít 1 Sa-mu-ên 30:4-6; 2 Sa-mu-ên 12:15-23; 22:7
Ê-xê-chia 2 Các vua 20:1-7
Nê-hê-mi Nê-hê-mi 1:4; Gióp 1:13-22; 2:7-10; 42:10; Gia-cơ 5:11
Giê-rê-mi Giê-rê-mi 37:15; 38:6
Ba bạn Hê-bơ-rơ Đa 3:28
Đa-ni-ên Đa-ni-ên 9:3-19
Các sứ đồ Công vụ 5:40-41; ICô 4:9-13; IICô 6:4-10; 7:5
Phao-lô Công vụ 20:22-24; 21:13; IICô 1:8-10; 11:23-28; 12:7-10; Cô-lô-se 1:24; 2 Ti-mô-thê 3:11
Tín đồ Cô-rin-tô IICô 1:7
Tín đồ Ma-xê-đoan IICô 8:2
Tín đồ Tê-sa-lô-ni-ca IITê 1:4
Tín đồ Giu-đa Hê-bơ-rơ 10:32-34
Thánh đồ thượng cổ Hêb 11:36-37