Tìm kiếm

Tra Từ

KHOA HỌC, MÔN

Kinh Thánh nói đến những môn khoa học nầy:
Kiến trúc học Phục truyền 8:12; 1Sử Ký 29:19
Toán học Sáng Thế Ký 15:5; Lê-vi Ký 26:8; Gióp 29:18
Thiên văn học Gióp 38:31-32; Ê-sai 13:10
Chiêm tinh học Ê-sai 47:13
Thảo mộc học 1Các vua 4:33
Địa lý học Sáng Thế Ký 10:1-30; Ê-sai 11:11
Lịch sử và niên hiệu học ICác 22:39; IICác 1:18; 1Sử Ký 29:29-30
Gia phổ học 1Sử Ký 1:9; Ma-thi-ơ 1:1-17; Lu-ca 3:23-38
Y-học Giê-rê-mi 8:22; Mác 5:26
Âm nhạc học 1Sử Ký 16:4-7; 25:6
Hàng hải thuật 1Các vua 9:27; Thi Thiên 107:23
Trắc địa học Giô-suê 18:4-9; Nê-hê-mi 2:12-16; Ê-xê-chiên 40:5-6; Xa-cha-ri 2:2
Cơ giới học (lực học) Sáng 6:14-16; 11:4; Xuất Ê-díp-tô 14:6-7