Tìm kiếm

Tra Từ

KHINH DỂ, Sự

Sự khinh dể là tội lỗi Châm 14:21
Kẻ khinh dể thiếu trí hiểu Châm 11:12

Cấm sự khinh dể:
Cha mẹ Châm Ngôn 23:22
Kẻ nghèo khó Gia-cơ 2:1-3
Chủ là tín đồ 1Ti-mô-thê 6:2
Anh em nào có đức tin yếu đuối Rô 14:3, 10
Những đứa trẻ thuộc về Christ Mat 18:10
Những đầy tớ Chúa trẻ tuổi ICô 16:11; ITim 4:12; Tít 2:15
Kẻ ác hay khinh dể Châm 18:3; Ê-xê-chiên 22:7-8; Lu-ca 18:9

Kẻ ác khinh dể:
Đức Chúa Trời Dân Số Ký 14:11; Châm Ngôn 14:2; Ma-la-chi 1:6
Jêsus Christ Thi Thiên 22:6; Ê-sai 53:3; Ma-thi-ơ 27:29; Lu-ca 23:11
Các tín đồ Thi Thiên 44:13; 79:4; 119:141; 1Cô-rinh-tô 4:10, 13
Quyền phép rất cao IIPhi 2:10; Giu-đe 1:8
Cha mẹ Châm Ngôn 15:5, 20; Ê-xê-chiên 22:7
Kẻ buồn thảm Gióp 19:18; 30:1
Kẻ nghèo khổ Truyền Đạo 9:16
Các vật thánh 1Sa-mu-ên 2:17; Ê-xê-chiên 22:8; Ma-la-chi 1:12
Luật pháp của Đức Chúa Trời IICác 17:15
Lời của Đức Chúa Trời Dân 15:31; Châm 13:13
Sự khôn ngoan và lời khuyên dạy Châm 1:7

Sự khinh dể:
Do sự ẩn dật và lòng kiêu ngạo mà ra Thi 123:4
Do sự công nghĩa riêng mà ra Ês 65:2-5; Lu-ca 18:9, 11

Tín đồ:
Chịu sự khinh dể vì cớ Đức Chúa Trời và vì cớ danh Jêsus Christ Ê-sai 66:5; Giê-rê-mi 15:15; 20:8; Công vụ 5:41; Hê-bơ-rơ 10:33
Thở than cùng Đức Chúa Trời vì bị sự khinh dể Nê-hê-mi 4:4; Thi Thiên 89:50; 123:3
Vui mừng mà chịu sự khinh dể Lu 6:22-23; Công vụ 5:41; 2Cô-rinh-tô 12:10
Không nên sợ sự khinh dể của kẻ ác Ês 51:7
Đầy tớ Chúa không nên làm dịp cho người ta khinh dể mình 1Ti-mô-thê 4:12
Hễ ai khinh dể sứ giả của Đức Chúa Trời, tức khinh dể Đức Chúa Trời Lu-ca 10:16; 1Tê-sa-lô-ni-ca 4:8
Chớ khinh dể lời tiên tri ITê 5:20
Kẻ nào khinh dể Đức Chúa Trời tất sẽ bị khinh dể lại 1Sa-mu-ên 2:30
Kẻ nào khinh dể cha mẹ sẽ bị phạt nặng Phục 27:16; Châm 30:17
Kẻ nào khinh dể lời của Đức Chúa Trời bị án phạt kinh khiếp Dân Số Ký 15:31; Ê-sai 5:24; Châm Ngôn 13:13; Hê-bơ-rơ 12:25
Sự khinh dể là án phạt bởi Đức Chúa Trời sai đến Ma-la-chi 2:9
Đấng tiên tri bị khinh dể nơi quê hương mình Mat 13:57; Mác 6:4; Lu-ca 4:24; Giăng 4:44
Kẻ có lòng gian tà sẽ bị khinh dể Châm 12:8
Kẻ ác sẽ bị khinh dể đời đời Thi 73:20; Giê 23:40; Đa 12:2

Gương chứng về sự khinh dể:
A-ga Sáng Thế Ký 16:4
Mấy người Y-sơ-ra-ên độc ác ISa 10:27
Gô-li-át 1Sa-mu-ên 17:4, 42
Na-banh 1Sa-mu-ên 25:10-11
Mi-canh 2Sa-mu-ên 6:16; 1Sử Ký 15:29
San-ba-lát Nê-hê-mi 2:19; 4:2-3
Vua Hê-rốt Lu-ca 23:11

Giáo sư giả 2Cô-rinh-tô 10:10