Tìm kiếm

Tra Từ

BÁP-TÊM, Lễ

Chúa Jêsus lập ra và biểu làm lễ báp-têm Ma-thi-ơ 28:19; Mác 16:15-16

Phải làm lễ báp-têm nhơn danh Cha, Con và Thánh Linh Ma-thi-ơ 28:19

Lễ báp-têm là một dấu hiệu về sự tha tội Công vụ 2:38,Công vụ 22:16

Lễ báp-têm là biểu hiện bề ngoài về sự sống mới Giăng 3:3,Giăng 3:5; Rô-ma 6:3-4; Cô-lô-se 2:12-13; Tít 3:5

Phải ăn năn xưng tội mình ra trước, rồi sau mới xứng đáng chịu lễ báp-tem Ma-thi-ơ 3:6; Mác 1:5; Công vụ 2:38; Rô-ma 6:2-4

Phải có đức tin thì mới được chịu lễ báp-têm Công vụ 2:41,Công vụ 8:12,Công vụ 8:37,Công vụ 18:8,Công vụ 19:4-5; Mác 16:16

Giăng Báp-tít làm lễ báp-têm cho Chúa Jêsus Christ Ma-thi-ơ 3:13-15; Mác 1:9; Lu-ca 3:21

Chúa Jêsus cũng làm lễ báp-têm Giăng 3:22,Giăng 3:26,Giăng 4:1-2

Các môn đồ Chúa làm lễ báp-têm Giăng 4:2

Các sứ đồ của Chúa làm lễ báp-têm Công vụ 2:38,Công vụ 18:8

Phải làm lễ báp-têm nhơn danh Chúa Jêsus Christ Công vụ 2:28,Công vụ 8:16,Công vụ 10:48,Công vụ 19:5

Chỉ có một lễ báp-têm mà thôi Ê-phê-sô 4:5; 1Cô-rinh-tô 12:13

Lễ báp-têm của Giăng Báp-tít vốn là một lễ báp-tem:

Về sự ăn năn Ma-thi-ơ 3:11; Mác 1:4; Lu-ca 3:3,Lu-ca 3:8; Công vụ 13:24,Công vụ 19:4

Về sự tha tội Mác 1:4; Lu-ca 3:3

Chỉ bằng nước mà thôi Mác 1:8; Lu-ca 3:16; Giăng 1:26,Giăng 3:23; Công vụ 1:5,Công vụ 11:16

Để dọn đường cho Christ Ê-sai 40:3; Ma-la-chi 3:1; Ma-thi-ơ 3:3,Ma-thi-ơ 11:10; Mác 1:2-4; Lu-ca 3:3-4,Lu-ca 7:27; Giăng 1:23,Giăng 1:26; Công vụ 13:24

Lễ báp-têm của Chúa Jêsus-Christ bằng Thánh Linh và bằng lửa Ma-thi-ơ 3:11; Mác 1:8; Lu-ca 3:16; Giăng 1:33; Công vụ 1:5,Công vụ 11:16

Lễ báp-têm vốn là một sự liên hiệp tốt với Đức Chúa Trời 1Phi-e-rơ 3:21

Giăng Báp-tít nói trước về lễ báp-têm của Chúa Jêsus Ma-thi-ơ 3:11; Mác 1:7-8; Lu-ca 3:16; Giăng 1:30-33; Công vụ 19:4

Hình bóng về lễ báp-tem:

Sự đi ngang qua biển Đỏ 1Cô-rinh-tô 10:2

Nước lụt 1Phi-e-rơ 3:20-21

Gương chứng về lễ báp-tem:

Dân cư thành Giê-ru-sa-lem Công vụ 2:41

Người Sa-ma-ri Công vụ 8:12,Công vụ 8:16

Hoạn quan Ê-thi-ô-bi Công vụ 8:38

Sau-lơ Công vụ 9:18,Công vụ 22:16

Cọt-nây Công vụ 10:48

Ly-đi Công vụ 16:33

Cơ-rít-bu và tín đồ Cô-rinh-tô Công vụ 18:8

Người đề lao ở thành Phi-líp Công vụ 16:33

Tín đồ ở thành Ê-phê-sô Công vụ 19:5