Tìm kiếm

Tra Từ

KHIÊM NHƯỜNG CỦA JÊSUS-CHRIST, Sự

Chính mình Ngài tự xưng mình có lòng khiêm nhường Ma-thi-ơ 11:29

Sự khiêm nhường của Jêsus Christ được tỏ ra bởi:
Địa vị hèn hạ của Ngài Ês 53:2; Ma-thi-ơ 13:55; Mác 6:3; Giăng 6:42; 9:29
Ngài mặc lấy nhơn tánh Ga-la-ti 4:4; Phi-líp 2:7-8; Hê-bơ-rơ 2:14, 17; 10:5
Ngài chịu những sự yếu đuối của chúng ta Mat 4:2; 21:18; Mác 11:12; Lu-ca 4:2; Giăng 4:6-7; 11:35; Hê-bơ-rơ 5:7
Ngài chịu sự cám dỗ Mat 4:1; Mác 1:13; Lu-ca 4:2; Hê-bơ-rơ 2:18; 4:15
Ngài giáng sanh nơi hèn hạ Lu-ca 2:4-7
Ngài vâng phục cha mẹ Lu 2:51
Ngài làm tôi tớ Mat 20:28; Mác 10:45; Lu 22:27; Phil 2:7
Ngài rửa chân cho các môn đồ Giăng 13:4-14
Ngài chịu giao thông với người có tội Mat 9:10-11; Mác 2:15-16; Lu-ca 5:29-30; 15:1-2
Ngài không nhận sự vinh hiển của loài người Giăng 5:41; 6:15
Ngài phục những luật lệ về cuộc thờ phượng Mat 3:13-15; Mác 1:9; Lu-ca 3:21; Ma-thi-ơ 26:17-19; Mác 14:12-16; Lu-ca 22:7-13; Giăng 7:2, 10; Ga-la-ti 4:4
Ngài vâng phục luật pháp của loài người Mat 17:24-27
Ngài vâng phục Đức Chúa Trời Giăng 5:30; 6:38; 8:29; 14:31; Phi-líp 2:8; Hê-bơ-rơ 10:7
Ngài chịu đau đớn Ês 53:7Công vụ 8:32; Ma-thi-ơ 26:39; Mác 14:36; Lu-ca 22:42; Hê-bơ-rơ 5:8
Ngài liều mình chịu nhục Thi 22:6-7; 69:7, 9; 109:25; Ê-sai 50:6; 53:3; Rô-ma 15:3; 1 Phi-e-rơ 2:23
Ngài chịu chết nhục nhã Mat 27:38; Mác 15:27; Giăng 10:17-18; Phi-líp 2:8; Ga-la-ti 3:13; Hê-bơ-rơ 12:2
Sự nghèo khổ của Ngài Mat 8:20; Lu-ca 8:3; 9:58; IICô 8:9
Tại sự khiêm nhường của Jêsus Christ nên người ta khinh dể Ngài Ma-thi-ơ 13:54-56; Mác 6:3; Giăng 6:42; 9:29
Tại sự khiêm nhường của Jêsus Christ nên Đức Chúa Trời tôn vinh Ngài Giăng 17:4-5; Phi-líp 2:9
Sự khiêm nhường làm tiêu biểu cho tín đồ Giăng 13:14-15; Phi-líp 2:5-8; Hê-bơ-rơ 12:2-3