Tìm kiếm

Tra Từ

BÁO THÙ, Sự (hoặc sự báo trả, trả ác v.v.)

BÁO THÙ, Sự (hoặc sự báo trả, trả ác v.v.)

Chúa nghiêm cấm sự báo thù Lê-vi 19:18; Châm ngôn 20:22; 24:29; Ma-thi-ơ 5:39; Rô-ma 12:17, 19; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:15; 1 Phi-e-rơ 3:9

Sự báo thù đi ngược lại sự dạy dỗ của Christ Ma-thi-ơ 5:38-40; Lu-ca 6:27-29; 9:54-55

Hãy theo gương Christ, chớ báo thù 1 Phi-e-rơ 2:23

Sự báo thù không xứng hiệp với tinh thần đạo Christ Lu-ca 9:55

Sự báo thù về sau khiến cho lòng bị cắn rứt 1 Sa-mu-ên 25:31

Tín đồ:

Không nên báo thù 1 Sa-mu-ên 24:4-6, 10; 25:33; 26:11

Giao sự báo thù cho Đức Chúa Trời 1 Sa-mu-ên 24:13; 26:10; 2 Sa-mu-ên 22:48; 2 Sử ký 24:22; Châm ngôn 20:22; Rô-ma 12:19

Khiến cho kẻ khác không báo thù 1 Sa-mu-ên 24:7-8; 26:9; 2 Sa-mu-ên 16:9-11

Sự báo thù thuộc về Đức Chúa Trời Sáng thế 9:5; Phục truyền 32:35; Thi thiên 94:1; Giê-rê-mi 51:56; Áp-đia 1:15; Na-hum 1:2; Rô-ma 12:19; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:6; Hê-bơ-rơ 10:30

Đức Chúa Trời:

Báo thù huyết của đầy tớ Ngài Phục truyền 32:43; 2 Các vua 9:7; Thi thiên 79:10; Ma-thi-ơ 23:35; Lu-ca 11:50-51; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:6; Khải huyền 6:10; 16:6; 18:20, 24; 19:2

Thi hành sự báo thù trên thù nghịch của dân sự Ngài Phục truyền 32:43; Các quan xét 11:36; 2 Sa-mu-ên 4:8; 18:19; Ê-sai 35:4; Giê-rê-mi 11:20; 15:15; 17:18; 20:12; 50:15; 51:49; Giô-ên 3:4-7

Hình phạt kẻ toan báo thù Ca thương 3:60, 64; Ê-xê-chiên 25:12-17; A-mốt 1:11-12; Ô-sê 1:4; Áp-đia 1:10

Giao cho quan quyền và vua chúa Dân số 35:19, 25; Rô-ma 13:4; 1 Phi-e-rơ 2:14

Kẻ ác toan mưu báo thù Sáng thế 27:41; 2 Sa-mu-ên 13:32; Giê-rê-mi 20:10

Gương chứng về sự báo thù:

Ca-in Sáng thế 4:8

Ê-sau Sáng thế 27:41

Si-mê-ôn và Lê-vi Sáng thế 34:25; 49:5-6

Anh em của Giô-sép Sáng thế 37:18-20

Sam-sôn Các quan xét 15:7-8; 16:28

Sau-lơ 1 Sa-mu-ên 18:11, 25

Giô-áp 2 Sa-mu-ên 3:27

Áp-sa-lôm 2 Sa-mu-ên 13:26-29

Giê-sa-bên 1 Các vua 19:2

A-háp 1 Các vua 22:26-27

Ha-man Ê-xơ-tê 3:6; 5:9-14

Kẻ bắt bớ Giê-rê-mi Giê-rê-mi 20:10

Dân Ê-đôm Ê-xê-chiên 25:12

Người Phi-li-tin Ê-xê-chiên 25:15

Các quan thượng thơ và trấn thủ Đa-ni-ên 6:4-13

Hê-rô-đia Mác 6:19-24; Ma-thi-ơ 14:8

Gia-cơ và Giăng Lu-ca 9:54

Các thầy tế lễ cả Công vụ 5:33

Dân Giu-đa Công vụ 7:54-59; 23:12, 14