Tìm kiếm

Tra Từ

BÁO THÙ, Sự (hoặc sự báo trả, trả ác v.v.)

Chúa nghiêm cấm sự báo thù Lê-vi Ký 19:18; Châm Ngôn 20:22; 24:29; Ma-thi-ơ 5:39; Rô-ma 12:17, 19; 1Tê-sa-lô-ni-ca 5:15; 1Phi-e-rơ 3:9

Sự báo thù đi ngược lại sự dạy dỗ của Christ Ma-thi-ơ 5:38-40; Lu-ca 6:27-29; 9:54-55

Hãy theo gương Christ, chớ báo thù 1Phi-e-rơ 2:23

Sự báo thù không xứng hiệp với tinh thần đạo Christ Lu-ca 9:55

Sự báo thù về sau khiến cho lòng bị cắn rứt 1Sa-mu-ên 25:31

Tín đồ:

Không nên báo thù 1Sa-mu-ên 24:4-6, 10; 25:33; 26:11

Giao sự báo thù cho Đức Chúa Trời 1Sa-mu-ên 24:13; 26:10; 2Sa-mu-ên 22:48; 2Sử Ký 24:22; Châm Ngôn 20:22; Rô-ma 12:19

Khiến cho kẻ khác không báo thù 1Sa-mu-ên 24:7-8; 26:9; 2Sa-mu-ên 16:9-11

Sự báo thù thuộc về Đức Chúa Trời Sáng Thế Ký 9:5; Phục truyền 32:35; Thi Thiên 94:1; Giê-rê-mi 51:56; Áp-đia 1:15; Na-hum 1:2; Rô-ma 12:19; 1Tê-sa-lô-ni-ca 4:6; Hê-bơ-rơ 10:30

Đức Chúa Trời:

Báo thù huyết của đầy tớ Ngài Phục truyền 32:43; 2Các vua 9:7; Thi Thiên 79:10; Ma-thi-ơ 23:35; Lu-ca 11:50-51; 2Tê-sa-lô-ni-ca 1:6; Khải Huyền 6:10; 16:6; 18:20, 24; 19:2

Thi hành sự báo thù trên thù nghịch của dân sự Ngài Phục truyền 32:43; Các Quan Xét 11:36; 2Sa-mu-ên 4:8; 18:19; Ê-sai 35:4; Giê-rê-mi 11:20; 15:15; 17:18; 20:12; 50:15; 51:49; Giô-ên 3:4-7

Hình phạt kẻ toan báo thù Ca Thương 3:60, 64; Ê-xê-chiên 25:12-17; A-mốt 1:11-12; Ô-sê 1:4; Áp-đia 1:10

Giao cho quan quyền và vua chúa Dân Số Ký 35:19, 25; Rô-ma 13:4; 1Phi-e-rơ 2:14

Kẻ ác toan mưu báo thù Sáng Thế Ký 27:41; 2Sa-mu-ên 13:32; Giê-rê-mi 20:10

Gương chứng về sự báo thù:

Ca-in Sáng Thế Ký 4:8

Ê-sau Sáng Thế Ký 27:41

Si-mê-ôn và Lê-vi Sáng Thế Ký 34:25; 49:5-6

Anh em của Giô-sép Sáng Thế Ký 37:18-20

Sam-sôn Các Quan Xét 15:7-8; 16:28

Sau-lơ 1Sa-mu-ên 18:11, 25

Giô-áp 2Sa-mu-ên 3:27

Áp-sa-lôm 2Sa-mu-ên 13:26-29

Giê-sa-bên 1Các vua 19:2

A-háp 1Các vua 22:26-27

Ha-man Ê-xơ-tê 3:6; 5:9-14

Kẻ bắt bớ Giê-rê-mi Giê-rê-mi 20:10

Dân Ê-đôm Ê-xê-chiên 25:12

Người Phi-li-tin Ê-xê-chiên 25:15

Các quan thượng thơ và trấn thủ Đa-ni-ên 6:4-13

Hê-rô-đia Mác 6:19-24; Ma-thi-ơ 14:8

Gia-cơ và Giăng Lu-ca 9:54

Các thầy tế lễ cả Công vụ 5:33

Dân Giu-đa Công vụ 7:54-59; 23:12, 14