Tìm kiếm

Tra Từ

KÊU GỌI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI, Sự

Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời:
Bởi các công việc Ngài Thi 19:1-4; Rô-ma 1:20
Bởi Thánh Linh của Ngài Nê 9:30; Xa-cha-ri 7:12; Công vụ 13:2; Khải Huyền 22:17
Bởi Christ Ê-sai 55:5; Ma-thi-ơ 11:28; Giăng 7:37; Rô-ma 1:6
Bởi Tin Lành của Ngài IITê 2:14
Bởi các tiên tri và người truyền đạo IICác 17:13; Giê 7:25-27; 35:15; 44:4; Xa-cha-ri 1:4; Rô-ma 1:5; 2Cô-rinh-tô 5:20
Bởi ân điển Ngài Ga 1:15; 2Ti-mô-thê 1:9
Bởi lòng yêu thương Ôs 11:1, 4
Bởi sự vinh hiển và nhân đức của Ngài IIPhi 1:3
Đến cùng mọi người Châm 9:4; Ê-sai 45:22; Ma-thi-ơ 24:14; Mác 13:10; 16:15; Rô-ma 10:18; Cô-lô-se 1:23
Đến cùng kẻ có tội Mat 9:13; Mác 2:17; Lu-ca 5:32; 1Ti-mô-thê 1:15
Nhiều người chối bỏ sự kêu gọi của Đức Chúa Trời Châm Ngôn 1:24; Ê-sai 65:12; 66:4; Giê-rê-mi 7:13; Ma-thi-ơ 22:14; Rô-ma 10:16Ê-sai 53:1
Tín đồ khứng theo sự kêu gọi của Đức Chúa TrờIGiăng 10:27; 1Cô-rinh-tô 1:24
Kẻ khứng theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời hưởng được cơ nghiệp đời đời Hê-bơ-rơ 9:15

Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời là:
Sự kết quả của sự tiền định Rô 8:29-30
Theo ý muốn của Đức Chúa Trời Rô 8:28; 9:11, 23-24; 2Ti-mô-thê 1:9
Thánh 2Ti-mô-thê 1:9
Thuộc về trên trời Phil 3:14; Hê-bơ-rơ 3:1
Đức Chúa Trời không hề đổi ý về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời Rô-ma 11:29; 1Tê-sa-lô-ni-ca 5:24

Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời gọi chúng ta:
Hãy ăn năn Ma-thi-ơ 9:13; Mác 2:17; Lu-ca 5:32
Hãy hòa thuận cùng Đức Chúa Trời Ês 27:5; 2Cô-rinh-tô 5:20
Đến sự thánh khiết Rô-ma 1:7; 1Cô-rinh-tô 1:2; 1Tê-sa-lô-ni-ca 4:7; 1Phi-e-rơ 1:15
Từ nơi tối tăm ra nơi sáng láng Công 26:18; IPhi 2:9
Từ sự chết đến sự sống Giăng 5:24-25
Đến sự tự do Ga-la-ti 5:13
Đến sự bình an 1Cô-rinh-tô 7:15; Cô-lô-se 3:15
Đến sự thông công với Christ ICô 1:9
Đến sự trông cậy Êph 1:18; 4:4
Đến sự vinh hiển đời đời của Christ Rô 8:29-30; 2Tê-sa-lô-ni-ca 2:14; 1Phi-e-rơ 5:10
Đến nước và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ITê 2:12
Đến sự sống đời đời ITim 6:12
Hãy ăn ở cách nào cho xứng đáng với sự kêu gọi của Đức Chúa Trời Ê-phê-sô 4:1; 1Cô-rinh-tô 7:17; 1Tê-sa-lô-ni-ca 2:12
Phải cầu nguyện Đức Chúa Trời khiến mình được xứng đáng với sự kêu gọi của Đức Chúa Trời 2Tê-sa-lô-ni-ca 1:11
Phước thay cho kẻ nào nhận sự kêu gọi của Đức Chúa Trời Khải Huyền 19:9
Ngày nay nếu anh nghe tiếng của sự kêu gọi của Đức Chúa Trời thì chớ cứng lòng Thi Thiên 95:7-8; Hê-bơ-rơ 3:7-8, 15; 4:7

Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời:
Đến cùng dân Y-sơ-ra-ên 43:1; 45:4; 48:12, 15; Công vụ 2:39
Đến cùng dân ngoại bang Ês 43:6-7; 55:5; Rô-ma 1:6; 9:24-26
Đến riêng cùng các tiên tri và các sứ đồ Ês 51:2; Giê-rê-mi 1:5; Mác 3:13-14; Ga-la-ti 1:15
Kẻ chối bỏ sự kêu gọi của Đức Chúa Trời bị:
Đui mù thuộc linh Công 28:24, 27; Rô-ma 11:7-10
Sa vào chước phỉnh dỗ Ês 66:4; 2Tê-sa-lô-ni-ca 2:10-11
Cứng lòng chặt dạ Giê 5:3; Giăng 12:38-40
Những tai họa đoán phạt Ês 65:12; Giê 6:16, 19; 7:13-15; 13:10-14; 26:4-6; 35:17; 44:4-6; Xa-cha-ri 7:12-14
Đức Chúa Trời bỏ đi Châm 1:24-31; Giê-rê-mi 6:19-30; 7:28-29; Ô-sê 9:17; Xa-cha-ri 7:13
Sự đoán phạt đời đờIGiăng 12:48; Hê-bơ-rơ 2:1-3; 12:25

Ví dụ về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời:
Sự khôn ngoan của Chúa Châm 9:1-6
Bữa tiệc cưới Ma-thi-ơ 22:2-14
Tiệc yến lớn Lu-ca 14:16-24

Gương chứng về kẻ nghe theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời:
Áp-ra-ham Sáng Thế Ký 12:1; Ê-sai 51:2; Công vụ 7:3; Hê-bơ-rơ 11:8
Môi-se Xuất Ê-díp-tô 3:4
A-rôn Xuất Ê-díp-tô 28:1; Hê-bơ-rơ 5:4
Sa-mu-ên 1Sa-mu-ên 3:10
Giê-rê-mi Giê-rê-mi 1:5
Giô-suê Giô-suê 1:1-2
Các môn đồ Mác 3:13; Lu-ca 6:13
Sau-lơ Công vụ 9:13
Cọt-nây Công vụ 10:3-6
Ba-na-ba và Sau-lơ Công 13:2
Phao-lô Rô-ma 1:1; 1Cô-rinh-tô 1:1; Ga-la-ti 1:15

Gương chứng về kẻ chối bỏ sự kêu gọi của Đức Chúa Trời:
Dân Y-sơ-ra-ên Ê-sai 66:4; Giê-rê-mi 7:25-27; 35:15; Ô-sê 11:2, 7; Công vụ 13:46; 18:6; Rô-ma 10:16, 21
Giê-ru-sa-lem Ma-thi-ơ 23:37; Lu-ca 13:34; 19:42; Giăng 5:40