Tìm kiếm

Tra Từ

KÊ-NÍT, Dân

Dân Kê-nít:
Vốn thổ dân trong xứ Ca-na-an Sáng 15:19
Có lẽ là bà con của dân Ma-đi-an Dân 10:29Quan 4:11
Ở trong đồn lũy Dân 24:21
Có nhiều thành 1Sa-mu-ên 30:29

Môi-se:
Cưới vợ người dân Kê-nít Xuất 2:21Các Quan Xét 1:16
Mời dân Kê-nít đi cùng dân Y-sơ-ra-ên đến xứ Ca-na-an Dân Số Ký 10:29-32
Một phần của dân Kê-nít ở chung cùng dân Y-sơ-ra-ên Các Quan Xét 1:16; 4:11
Một phần của dân Kê-nít ở chung cùng dân A-ma-léc 1Sa-mu-ên 15:6

Dân Kê-nít:
Đãi dân Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng cách tử tế Xuất 18:1-27; 1Sa-mu-ên 15:6
Không bị tuyệt diệt với dân A-ma-léc ISa 15:6
Người Rê-cáp là hậu tự của dân Kê-nít ISử 2:55
Si-sê-ra mà Gia-ên giết là dân Kê-nít Quan 4:22; 5:24

Vua Đa-vít:
Làm bộ xâm hãm xứ dân Kê-nít ISa 27:10
Gởi một phần của cướp cho dân Kê-nít ISa 30:29
Dự ngôn về sự hư mất của dân Kê-nít Dân 24:21-22