Tìm kiếm

Tra Từ

BAO GAI

Bao gai bằng lông con thú Ma-thi-ơ 3:4; Khải huyền 6:12

Bao gai thường có sắc đen Khải huyền 6:12

Những kẻ mặc bao gai là:

Tiên tri của Đức Chúa Trời 2 Các vua 1:8; Ê-sai 20:2; Xa-cha-ri 13:4; Ma-thi-ơ 3:4; Khải huyền 11:3

Kẻ nào bị tai nạn Nê-hê-mi 9:1; Thi thiên 69:11; Giô-na 3:5

Cách ăn mặc bao gai:

Quấn ngang hông Sáng thế 37:34; 1 Các vua 20:31

Lắm khi mặc sát vào thịt mình 1 Các vua 21:27; 2 Các vua 6:30; Gióp 16:15

Cũng có khi mặc thế cho áo xống thường 2 Các vua 19:1-2

Mặc có bỏ tro trên đầu mình Ê-xơ-tê 4:1

Mặc có vấn dây trên đầu 1 Các vua 20:31

Mặc trong các đường phố Ê-sai 15:3

Mặc lúc làm lễ chôn xác 2 Sa-mu-ên 3:31

Dân Giu-đa bị tai nạn lớn đều nằm trên bao gai 2 Sa-mu-ên 21:10; 1 Các vua 21:27; Giô-ên 1:13

Hễ ai mặc bao gai không phép vào cung điện vua A-suê-ru Ê-xơ-tê 4:2

Bao gai làm ví dụ về:

Tai nạn lớn Ê-sai 3:24; 22:12; 32:11

Sự đoán phạt nặng Ê-sai 50:3; Khải huyền 6:12

Sự khoái lạc (đổi bao gai) Thi thiên 30:11