Tìm kiếm

Tra Từ

HƯƠNG-NAM, CÂY (Bá hương, hương bách)

 

Cây hương nam:
Bởi Đức Chúa Trời trồng Thi thiên 104:16; Ês 41:19
Làm sáng danh Đức Chúa Trời Thi thiên 148:9
Tại núi Li-ban có nhiều cây hương nam Các quan xét 9:15; Thi 92:12
Đất mé sông thích với cây hương nam Dân số 24:6
Vua Sa-lô-môn nhập cảng nhiều cây hương nam 1 Các vua 10:27

Cây hương nam được tả vẽ ra là:
Cao Ês 37:24; Êxê 17:22; Amốt 2:9
Gie ra Thi thiên 80:10-11
Thơm Nhã 4:11
Đẹp đẽ Thi thiên 80:10; Êxê 17:23
Cây hương nam được kể là cây cối tốt nhứt 1 Các vua 5:10-11; Exơ 3:7

Người ta dùng cây hương nam để:
Cất đền thờ 1 Các vua 5:6; 6:9-10
Cất cung điện 2 Sa-mu-ên 5:11; ICác 7:2-3
Làm cột buồm Ê-xê-chiên 27:5
Làm hòm đựng áo quần Ê-xê-chiên 27:24
Đóng kiệu Nhã ca 3:9
Làm lễ tẩy uế kẻ bị bịnh phung Lê-vi 14:4-7, 49-52
Dọn nước tẩy uế Dân số 19:6
Làm hình tượng Ê-sai 44:15

Chim ưng hay:
Đóng ổ trên cây hương nam Giê-rê-mi 22:23
Đậu trên nhánh cao của cây hương nam Ê-xê-chiên 17:3
Giúp trồng cây hương nam Ê-xê-chiên 17:4-5
Sự phá cây hương nam vốn một sự hình phạt Giê-rê-mi 22:7
Sự bẽ gãy cây hương nam tỏ ra quyền phép của Đức Chúa Trời Thi thiên 29:5

Cây hương nam làm ví dụ về:
Sự oai quyền năng lực và vinh hiển của Christ Nhã ca 5:15; Êxê 17:22-23
Sự đẹp đẽ của dân Y-sơ-ra-ên Dân số 24:6
Sự lớn lao mau chóng của tín đồ Thi thiên 92:12
Nước hùng cường Ê-xê-chiên 31:3; Amốt 2:9
Vua chúa kiêu căng Ê-sai 2:13; 10:33-343-