Tìm kiếm

Tra Từ

HƯ KHÔNG, Sự


Sự hư không đến bởi sự sa ngã Rô-ma 8:20

Những điều gọi là sự hư không:
Mọi người Thi Thiên 39:5, 11; 144:4
Người ta vô luận đứng trong hạng nào Thi Thiên 62:9
Ngày giờ của loài người Gióp 7:16; Thi 39:5; Truyền 6:12; 7:15
Tư tưởng của loài người Thi Thiên 94:11; Êph 4:17
Sự khôn ngoan của loài người Truyền Đạo 1:17-18; 2:15, 21; 6:8-9; ICô 3:19-20
Công việc của loài người Truyền Đạo 1:3; 2:11, 18-26; 4:4; 5:16
Sự vui mừng của đời Truyền Đạo 2:1, 3, 10-11; 7:6; 11:8
Sự lo lắng của đời Thi Thiên 39:6; 127:2
Của cải thế gian Thi Thiên 39:6; Truyền 2:4-11; 6:11
Sự giàu có và sang trọng Châm Ngôn 11:4; Truyền 4:8; 5:10; 6:2
Sự tham lam Truyền Đạo 4:8; 5:10
Sự công nghĩa và lòng biết ơn của loài người Truyền Đạo 8:10, 14
Sự cứu giúp của loài người Thi Thiên 60:11; 108:12; Ês 30:7; Ca 4:17
Mọi việc làm ra dưới mặt trời Truyền Đạo 1:14; 2:17
Những sự cãi lẽ dại dột 1Ti-mô-thê 1:6-7; 6:20; IITim 2:14, 16; Tít 3:9
Sự ăn ở của kẻ ác 1Phi-e-rơ 1:18
Đạo của kẻ giả hình Gia-cơ 1:26
Sự thờ phượng của kẻ ác Ê-sai 1:13; Mat 6:7
Sự bố thí mà không có lòng yêu thương 1Cô-rinh-tô 13:3
Sự thờ hình tượng 2Các vua 17:15; Thi 31:6; Ês 44:9-10; Giê 10:8; 18:15
Mọi sự trong đời đều là sự hư không theo luồng gió thổi Truyền Đạo 2:17
Hư không của sự hư không, thảy đều là sự hư không Truyền Đạo 1:2, 14; 2:17; 12:8
Đâu có nhiều lời quá, đấy cũng có sự hư không Truyền Đạo 5:7
Đức Chúa Trời biết tư tưởng của loài người là hư không Thi Thiên 94:11; ICô 3:20

Tín đồ:
Ghét kẻ thờ hình tượng hư không Thi Thiên 31:6
Cầu xin Chúa cứu khỏi sự hư không Thi Thiên 119:37
Tránh sự hư không Thi Thiên 24:4
Chẳng đáp lời hư không Gióp 15:2

Kẻ gian ác:
Đầy dẫy sự hư không cũng làm bộ thông sáng Gióp 11:12
Ưa mến sự hư không Thi Thiên 4:2
Mưu chước sự hư không Thi Thiên 2:1; Công 4:25; Rô 1:21
Coi sự hầu việc Đức Chúa Trời là sự hư không (vô ích) Gióp 21:15; Mal 3:14
Dùng lời hư không dỗ dành kẻ khác 2Phi-e-rơ 2:18
Bước theo sự hư không Giê-rê-mi 2:5; Êph 4:17
Hưởng được sự hư không Giê-rê-mi 16:19
Bị các ngày mình tan ra hư không Thi Thiên 78:33
Kẻ cậy sự hư không sẽ nhận sự hư không làm phần thưởng cho mình Gióp 15:31