Tìm kiếm

Tra Từ

HỘT GIỐNG


Mọi thứ cây cỏ đều kết hột giống tùy theo loại Sáng Thế Ký 1:11-12, 29
Mọi thứ hột giống có hình thể riêng 1Cô-rinh-tô 15:38
Hột giống cần phải gieo ra mới kết quả được Giăng 12:24; ICô 15:36
Phải siêng năng mà gieo hột giống Truyền Đạo 11:4, 6
Có khi người ta gieo hột giống mà nhiều hột không kết quả Mat 13:4-5, 7
Có khi người gieo hột giống phải chịu khổ nạn Thi Thiên 126:5-6
Buổi gieo hột giống gọi là mùa gieo Sáng Thế Ký 8:22
Đức Chúa Trời hứa chắc chắn mỗi năm sẽ có mùa gieo hột giống Sáng 8:21-22
Trước khi gieo hột giống phải cày, vỡ và bừa đất Ê-sai 28:24-25
Lắm khi gieo hột giống ở bên dòng nước Truyền Đạo 11:1; Ês 32:20
Gieo hột giống rồi thì thả cho bò lừa đi đạp đất Ê-sai 32:20
Cần phải có mùa đượm nhuần hột giống mới kết quả được Ê-sai 55:10
Tại xứ Ê-díp-tô phải nhờ lấy chân mình mà tưới ruộng Phục truyền 11:10
Trong xứ Ca-na-an hột giống kết quả đến được bội trăm phần Sáng 26:12 cũng xem Ma-thi-ơ 13:23

Luật Môi-se can thiệp đến hột giống:
Không nên gieo hai thứ hột giống trong ruộng Lê-vi Ký 19:19; Phục 22:9
Nếu vật gì không tinh sạch rớt nhằm trên hột giống khô thì nó không bị ô uế Lê 11:37
Nếu vật gì không tinh sạch rớt nhằm hột giống ướt thì nó bị ô uế Lê 11:38
Thuế một phần mười của hột giống phải dâng cho Đức Chúa Trời Lê 27:30
Nhằm năm Sa-bát không nên gieo hột giống Lê-vi Ký 25:4, 20
Nhằm năm Hân-Hỉ cũng không nên gieo hột giống Lê-vi Ký 25:11
Hột giống với hình thể tự nó sanh ra thì khác nhau 1Cô-rinh-tô 15:37-38

Đức Chúa Trời đoán phạt dân Giu-đa mà khiến cho:
Hột giống bị teo dưới đất Giô-ên 1:17 cũng xem Mal 2:3
Hột giống kết quả ít lắm Ê-sai 5:10; Aghê 1:6
Cào cào ăn hột giống sạch đi Phục truyền 28:38; Giôên 1:4
Quân thù nghịch ăn hột giống sạch hết Lê-vi Ký 26:16; Phục 28:33, 51
Gai gốc làm nghẹt ngòi hột giống Giê-rê-mi 12:13 cũng xem Mat 13:7

Hột giống làm ví dụ về:
Lời của Đức Chúa Trời Lu-ca 8:11; IPhi 1:23
Sự sống thuộc linh 1Giăng 3:9

Gieo hột giống làm ví dụ về:
Sự giảng Tin Lành Ma-thi-ơ 13:3, 32; ICô 9:11 cũng xem Truyền Đạo 11:6
Sự làm tản lạc một dân tộc Xa-cha-ri 10:9
Sự khoản đãi của tín đồ Truyền Đạo 11:6; IICô 9:6
Công việc làm của người ta (gieo giống gì gặt giống ấy) Gióp 4:8; Ôs 10:12; Ga 6:7-8
Sự chết của Christ và hiệu quả của sự chết ấy Giăng 12:24
Sự chôn thân thể 1Cô-rinh-tô 15:36-38