Tìm kiếm

Tra Từ

HÒM GIAO ƯỚC


Thước tấc của hòm giao ước Xuất Ê-díp-tô 25:10; 37:1

Hòm giao ước:
Được bọc bằng vàng Xuất Ê-díp-tô 25:11; 37:2
Có đường viền chung quanh Xuất Ê-díp-tô 25:11
Có những khoen và cây đòn để khiêng Xuất Ê-díp-tô 25:12-15; 37:3-5
Bảng chứng được cất vào hòm giao ước Xuất Ê-díp-tô 25:16, 21; ICác 8:9, 21; IISử 5:10; Hêb 9:4

Hòm giao ước:
Có nắp thi ân Xuất Ê-díp-tô 25:21; 26:34
Được để ở trong nơi chí thánh Xuất Ê-díp-tô 26:33; 40:21; Hêb 9:3-4
Được xức dầu thánh Xuất Ê-díp-tô 30:26
Được bao phủ bằng bức màn trong khi dời đi Dân Số Ký 4:5-6
Một bình đựng ma-na và cây gậy của A-rôn đều để ở trong hòm giao ước Xuất 16:33-34; Dân 17:10; Hêb 9:4
Cuốn sách luật pháp được để một bên hòm giao ước Phục truyền 31:26

Hòm giao ước được gọi là:
Cái hòm thánh 1Sa-mu-ên 3:3; IISử 35:3
Hòm quyền năng của Đức Chúa Trời 2Sử Ký 6:41
Hòm về sự năng lực Ngài Thi Thiên 132:8
Hòm giao ước của Giê-hô-va Dân Số Ký 10:33
Hòm bảng chứng Xuất Ê-díp-tô 30:6; Dân 7:89

Hòm giao ước:
Làm hình bóng chỉ về Đức Chúa Trời ngự ở giữa hoặc đi trước dân sự Dân 14:43-44; Giô 7:6; ISa 14:18-19; Thi 132:8
Là vinh hiển của dân Y-sơ-ra-ên 1Sa-mu-ên 4:21-22
Là thánh 2Sử Ký 35:3
Nơi nào hòm giao ước đến trở nên thánh 2Sử Ký 8:11
Dân Y-sơ-ra-ên cầu vấn Đức Chúa Trời ở trước hòm giao ước Giô-suê 7:6-9; Quan 20:27; ISử 13:3
Chỉ các thầy tế lễ và người Lê-vi có phép khiêng hòm giao ước Phục truyền 10:8; Giô 3:14; IISa 15:24; ISử 15:2
Thường khiêng hòm giao ước đàng trước dân Y-sơ-ra-ên khi họ đi đường Dân 10:33; Giô 3:3, 6
Cũng có khi đem hòm giao ước đến trại quân đương lúc chiến tranh ISa 4:4-5
Ai phạm đến hòm giao ước bị phạt Dân Số Ký 4:5, 15; ISa 6:19; ISử 15:13
Ai giữ hòm giao ước ở trong nhà mình được phước 1Sử Ký 13:14
Dân Phi-li-tin cướp lấy hòm giao ước 1Sa-mu-ên 4:11

Những phép lạ can thiệp đến hòm giao ước:
Nước sông Giô-đanh rẽ ra Giô-suê 4:7
Thành Giê-ri-cô bị sụp Giô-suê 6:6-20
Thần tượng Đa-gôn ngã xuống 1Sa-mu-ên 5:1-4
Dân Phi-li-tin bị họa 1Sa-mu-ên 5:6-12
Được đem trả lại cho dân Y-sơ-ra-ên cách siêu nhiên 1Sa-mu-ên 6:1-18
Hòm giao ước ở tại Ki-ri-át-Giê-a-rim trọn 20 năm 1Sa-mu-ên 7:1-2

Đa-vít:
Dời hòm giao ước từ Ki-ri-át-Giê-a-rim đến nhà Ô-bết-Ê-đôm 2Sa-mu-ên 6:1-11
Dựng trại cho hòm giao ước 2Sa-mu-ên 6:17; ISử 15:1
Thỉnh hòm giao ước đến thành Đa-vít 2Sa-mu-ên 6:12-15; ISử 15:25-28
Sa-lô-môn đem hòm giao ước vào rất oai nghiêm 1Các vua 8:1-6; IISử 5:2-9
Hòm giao ước làm hình bóng chỉ về Christ Thi Thiên 40:8; Khải 11:19