HOÀNG DƯƠNG, CON


Con hoàng dương tinh sạch, người ta ăn thịt nó được Phục truyền 12:15; 14:5
Vua Sa-lô-môn hay ăn thịt con hoàng dương 1 Các vua 4:23

Con hoàng dương được vẽ ra là:
Có duyên tốt Châm ngôn 5:19
Hay ở trong rừng 2 Sa-mu-ên 2:18
Lanh lẹ 2 Sa-mu-ên 2:18; ISử 12:8
Hay ở trên núi 1 Sử ký 12:8
Người ta hay săn con hoàng dương Châm ngôn 6:5

Con hoàng dương làm ví dụ về:
Christ Nhã 2:9-17
Hội Thánh Nhã ca 4:5; 7:3
Người vợ hiền tốt Châm ngôn 5:19
Người chạy lẹ làng 2 Sa-mu-ên 2:18