HOÀNG DƯƠNG, CON


Con hoàng dương tinh sạch, người ta ăn thịt nó được Phục truyền 12:15; 14:5
Vua Sa-lô-môn hay ăn thịt con hoàng dương 1Các vua 4:23

Con hoàng dương được vẽ ra là:
Có duyên tốt Châm Ngôn 5:19
Hay ở trong rừng 2Sa-mu-ên 2:18
Lanh lẹ 2Sa-mu-ên 2:18; ISử 12:8
Hay ở trên núi 1Sử Ký 12:8
Người ta hay săn con hoàng dương Châm Ngôn 6:5

Con hoàng dương làm ví dụ về:
Christ Nhã 2:9-17
Hội Thánh Nhã Ca 4:5; 7:3
Người vợ hiền tốt Châm Ngôn 5:19
Người chạy lẹ làng 2Sa-mu-ên 2:18