Tìm kiếm

Tra Từ

HOA (Bông)


Hoa rừng mọc ở ngoài đồng Thi Thiên 103:15
Người ta trồng hoa trong vườn Nhã Ca 6:2-3

Kinh Thánh vẽ ra hoa là:
Tốt đẹp Ma-thi-ơ 6:29
Thơm ngát Nhã Ca 5:13
Chóng tàn Thi Thiên 103:16; Ês 40:8

Kinh Thánh nói đến những thứ hoa nầy:
Bông huệ Ô-sê 14:5; Mat 6:28
Bông huệ của trũng Nhã Ca 2:1
Tường vi của Sa-rôn Nhã Ca 2:1
Bông hường Ê-sai 35:1
Hoa cỏ 1Phi-e-rơ 1:24
Người ta thường dùng tràng hoa để thờ lạy hình tượng Công vụ 14:13
Chơn đèn vàng có hoa Xuất Ê-díp-tô 25:31, 33; IISử 4:21
Biển đúc bằng đồng cũng có chạm hoa 1Các vua 7:26; IISử 4:5
Tấm ván của đền tạm có chạm hoa 1Các vua 6:18, 29, 32, 35

Hoa làm ví dụ về:
Các nhơn đức của Christ Nhã Ca 5:13
Đời sống ngắn ngủi của loài người Gióp 14:2; Thi 103:15
Nước Y-sơ-ra-ên Ê-sai 28:1
Vinh hiển của loài người 1Phi-e-rơ 1:24
Người giàu có Gia-cơ 1:10-11