Tìm kiếm

Tra Từ

HỒ VÀ AO


Đức Chúa Trời làm hồ và ao Ê-sai 35:7

Hồ và ao nhơn tạo để:
Chứa nước cho thành phố 2Các vua 20:20
Chứa nước tưới vườn v.v...Truyền Đạo 2:6
Dùng kinh dẫn nước của hồ ao vào thành Ê-sai 22:11IICác 20:20

Kinh Thánh nói đến hồ ao:
Bê-tết-đa Giăng 5:2
Ga-ba-ôn 2Sa-mu-ên 2:13
Hếp-rôn 2Sa-mu-ên 4:12
Sa-ma-ri 1Các vua 22:38
Si-lô-ê Giăng 9:7
Ao trên 2Các vua 18:17; Ês 7:3
Ao dưới Ê-sai 22:9
Ao của vua Nê-hê-mi 2:14
Ao cũ Ê-sai 22:11

Hồ và ao làm ví dụ về:
Thành Ni-ni-ve Na-hum 2:8
Sự ban cho của Thánh Linh Ê-sai 35:7; 41:18 (ao trong đồng vắng)
Sự hoang vu lớn Ê-sai 14:23 (thành trở nên ao)