Tìm kiếm

Tra Từ

HÌNH-PHẠT, Sự


Đời thượng cổ cũng hình phạt tội nhơn Sáng Thế Ký 4:13-14
Quyền thi hành sự hình phạt giao cho quan quyền Gióp 31:11; Rô 13:4
Mục đích về sự hình phạt là khiến cho dân sự sợ hãi Phục truyền 13:11; 17:13; 19:20

Thi hành sự hình phạt:
Cho kẻ có tội Phục truyền 24:16; Châm 17:26
Cách không thương xót Phục truyền 19:12, 21
Không tây vị ai Phục truyền 13:6, 8
Liên tiếp theo sự lên ác Phục truyền 25:2; Giô 7:25
Kẻ thi hành sự hình phạt là:
Thượng quan Công vụ 16:22
Vua IISa 1:13-16; ICác 2:23-46
Kẻ chứng kiến Phục truyền 13:9; 17:7; Giăng 8:7; Công 7:58-59
Dân sự Dân Số Ký 15:35-36; Phục 13:9
Quân lính 2Sa-mu-ên 1:15; Mat 27:27-35
Có khi họ đình sự hình phạt lại cho đến khi hỏi thăm Đức Chúa Trời Dân 15:34
Có khi đình sự hình phạt lại lâu ngày 1Các vua 2:5-6, 8-9

Các thứ hình phạt là:
Bán kẻ mắc tội Ma-thi-ơ 18:25
Bỏ tù Exơ 7:26; Mat 5:25
Bỏ trong hố Giê-rê-mi 38:6; Xa 9:11
Bị đày E-xơ-ra 7:26; Khải 1:9
Cắt mũi và tai Ê-xê-chiên 23:25
Chặt tay và chân 2Sa-mu-ên 4:12
Chặt ngón cái của tay và chân Các Quan Xét 1:5-7
Cùm Giê 20:2; Công 16:24
Khoét con mắt Các Quan Xét 16:21; ISa 11:2
Nhổ tóc Nê-hê-mi 13:25; Ês 50:6
Phạt tiền vạ Phục truyền 22:19
Bồi thường Xuất Ê-díp-tô 21:36; 22:1-4; Lê 6:4-5; 24:18
Mắt thường mắt, răng thường răng v.v...Xuất Ê-díp-tô 21:24; Phục 19:21
Còng xiềng Thi Thiên 105:18
Đánh đòn Phục truyền 25:2-3; Mat 27:26; Công 22:25; IICô 11:24
Khảo-kẹp Ma-thi-ơ 18:34; Hêb 11:37
Tịch biên gia tài E-xơ-ra 7:26

Các thứ tử hình:
Cưa xẻ Hê-bơ-rơ 11:37
Chém đầu Sáng Thế Ký 40:19; Mác 6:16, 27
Cho thú dữ cắn xé Đa-ni-ên 6:16, 24; ICô 15:32
Dùng gươm đâm 1Sa-mu-ên 15:33; Công 12:2
Dùng chày giã trong cối Châm Ngôn 27:22
Đóng đinh trên thập tự giá Ma-thi-ơ 20:19; 27:35
Ném đá Lê-vi Ký 24:14; Phục 13:10; Công 7:59
Phân thây, xé xương Đa-ni-ên 2:5; Mat 24:51
Quăng vào biển Ma-thi-ơ 18:6
Từ trên chót núi mà xô xuống 2Sử Ký 25:12
Thắt cổ Dân Số Ký 25:4; Phục 21:22-23; Giô 8:29; IISa 21:12; Exơ 7:9-10
Thiêu Sáng 38:24; Lê 20:14; Đa 3:6
Kẻ ngoại kiều nếu có tội cũng không thoát khỏi bị tử hình Lê-vi Ký 20:2
Người bị án tử hình có khi có thể chuộc mạng mình Xuất Ê-díp-tô 21:29-30
Kẻ tội sát nhơn không chuộc mạng được Dân Số Ký 35:31-32
Dân La-mã không cho dân Giu-đa thi hành tử hình Giăng 18:31