Tìm kiếm

Tra Từ

HÌNH BÓNG CHỈ VỀ JÊSUS-CHRIST, Các

A-bên Sáng 4:4; Hêb 11:4Êph 5:2
A-đam Rô 5:14; ICô 15:45-47
A-rôn Xuất 28:1, 38; 40:12-15 và Hê-bơ-rơ 5:4-6; Lê 16:14-16Hêb 9:7, 12
Bàn bánh trần thiết Xuất Ê-díp-tô 25:23-30; Giăng 1:16; 6:48
Bàn thờ bằng đồng Xuất Ê-díp-tô 27:1-2; Hêb 13:10
Bàn thờ vàng Xuất Ê-díp-tô 40:5, 26-27 với Khải 8:3Hêb 13:15
Các của lễ thiêu Lê-vi Ký 1:2, 4Hêb 10:10
Các thành ẩn náu Dân Số Ký 35:6Hêb 6:18
Cái chân đèn vàng Xuất Ê-díp-tô 25:31Giăng 8:12
Cái màn của đền tạm và đền thờ Xuất Ê-díp-tô 40:21; IICô 3:14; Hêb 10:20
Cái nắp thi ân Xuất Ê-díp-tô 25:17-22; Rô 3:25; Hêb 4:16
Cái thang của Gia-cốp Sáng Thế Ký 28:12; Giăng 1:51
Cái thùng bằng đồng Xuất Ê-díp-tô 30:18-20 và Xa 13:1; Êph 5:26-27
Cây sự sống Sáng Thế Ký 2:9Giăng 1:4; Khải 22:2
Con bò sắc hoe Dân Số Ký 19:2-6 và Hêb 9:13-14
Con Hi-sinh của lễ Vượt qua Xuất Ê-díp-tô 12:3-13Ês 53:7; Giăng 1:29, 36; ICô 5:7; IPhi 1:19; Khải 5:6, 12; 7:14
Con hi-sinh của ngày chuộc tội Lê-vi Ký 16:15-16; Hêb 9:12, 14
Con rắn bằng đồng Dân Số Ký 21:9; Giăng 3:14-15
Của lễ chuộc sự mắc lỗi Lê-vi Ký 6:1-7; Ês 53:10
Của lễ thù ân Lê-vi Ký 3:1; Êph 2:14, 16
Của tế lễ buổi sớm mai và buổi chiều tối Xuất Ê-díp-tô 29:38-41; Giăng 1:29, 36
Của tế lễ của kẻ bịnh phung Lê-vi Ký 14:4-7; Rô 4:25
Chiếc tàu Nô-ê Sáng Thế Ký 7:16; IPhi 3:20-21
Đa-vít 2Sa-mu-ên 8:15Êxê 37:24; Thi 89:19-20 và Phil 2:9
Đền tạm Xuất Ê-díp-tô 40:2, 34Hêb 9:11; Giăng 1:14; Cô 2:9
Đền thờ 1Các vua 6:1, 37; Giăng 2:19, 21
Ê-li-a-kim Ê-sai 22:20-22; Khải 3:7
Gia-cốp Sáng Thế Ký 32:28; Giăng 11:42; Hêb 7:25
Giô-na Giôna 2:1; Mat 12:40
Giô-sép Sáng Thế Ký 50:19-20; Hêb 7:25
Giô-suê Giô 1:5-6 và Hêb 4:8-9; Giô-suê 11:23Công 20:32
Hòm giao ước Xuất Ê-díp-tô 25:16; Thi 40:8; Ês 42:6
Hòn đá Hô-rép Xuất Ê-díp-tô 17:6; ICô 10:4
Ma-na Xuất 16:11-15; Giăng 6:32-35
Môi-se Dân Số Ký 12:7Hêb 3:2; Phục 18:15Công 3:20-22
Mên-chi-xê-đéc Sáng Thế Ký 14:18-20; Hêb 7:1-17
Nô-ê Sáng 5:29; IICô 1:5
Sa-lô-môn 2Sa-mu-ên 7:12-13; Lu 1:32-33
Trái đầu mùa Xuất Ê-díp-tô 22:29; ICô 15:20
Xô-rô-ba-bên Xa-cha-ri 4:7-9; Hêb 12:2-3
Y-sác Sáng 22:1-2; Hêb 11:17-19