Tìm kiếm

Tra Từ

HI-SINH LỄ VƯỢT QUA, CON

Con hi-sinh lễ vượt qua:
Làm hình bóng về Christ Xuất Ê-díp-tô 12:3; ICô 5:7
Phải tuổi giáp niên Xuất Ê-díp-tô 12:5; Ês 9:5-6
Phải không tì vít Xuất Ê-díp-tô 12:5; IPhi 1:19
Từ trong bầy mà ra Xuất Ê-díp-tô 12:5; Hêb 2:14, 17
Được lựa chọn trước Xuất Ê-díp-tô 12:3; IPhi 2:4
Phải nhốt bốn ngày để tra xét cho cẩn thận Xuất Ê-díp-tô 12:6; Giăng 8:46; 18:38
Dân sự giết con hi-sinh lễ vượt qua Xuất Ê-díp-tô 12:6; Công 2:23
Con hi-sinh lễ vượt qua bị giết tại chỗ Đức Chúa Trời đã để dành của Ngài Phục 16:2, 5-7; IISử 35:1; Lu 13:33
Con hi-sinh lễ vượt qua bị giết vào buổi chiều tốt Xuất Ê-díp-tô 12:6; Mác 15:34, 37
Phải đổ huyết của con hi-sinh lễ vượt qua ra Xuất Ê-díp-tô 12:7; Lu 22:20
Huyết con hi-sinh lễ vượt qua bôi lên trên mày và hai cây cột cửa Xuất 12:22; Hêb 9:13-14; 10:22; IPhi 1:2
Huyết con hi-sinh lễ vượt qua không rưới trên ngạch cửa Xuất Ê-díp-tô 12:7; Hêb 10:29
Chẳng nên làm gãy một xương nào của con hi-sinh lễ vượt qua Xuất Ê-díp-tô 12:46; Giăng 19:36
Không ăn thịt của con hi-sinh lễ vượt qua nửa sống nửa chín Xuất 12:9; ICô 11:28-29
Thịt con hi-sinh lễ vượt qua thì quay Xuất Ê-díp-tô 12:8; Thi 22:14-15

Ăn thịt con hi-sinh lễ vượt qua:
Với rau đắng Xuất Ê-díp-tô 12:8; Xa 12:10
Với bánh không men Xuất Ê-díp-tô 12:8, 39; ICô 5:7-8; cũng xem 2Cô-rinh-tô 1:12
Hối hả Xuất Ê-díp-tô 12:11; Hêb 6:18
Đương khi dây lưng cột Xuất Ê-díp-tô 12:11; Lu 12:35; Êph 6:14; IPhi 1:13
Thì tay cầm gậy Xuất Ê-díp-tô 12:11; Thi 23:4
Thì chân phải mang giày Xuất Ê-díp-tô 12:11; Êph 6:15
Không nên đem thịt con hi-sinh lễ vượt qua ra khỏi nhà Xuất Ê-díp-tô 12:46; Êph 3:17
Phần nào của con hi-sinh lễ vượt qua còn lại đến sáng thì phải thiêu đi Xuất 12:10; Mat 7:6; Lu 11:3