Tìm kiếm

Tra Từ

HÊ-VÍT, Dân

Dân Hê-vít:
Là hậu tự của Ca-na-an Sáng Thế Ký 10:15, 17
Thời thượng cổ gọi là A-vim Phục truyền 2:23; Giô 13:3
Là một trong bảy dân tộc ở xứ Ca-na-an Phục truyền 7:1
Ở tại núi Li-ban Các Quan Xét 3:3
Người Si-chem thuộc về dân Hê-vít Sáng Thế Ký 34:2
Người Ga-ba-ôn cũng thuộc về dân Hê-vít Giô-suê 9:3, 7
Ê-sau cưới vợ của dân Hê-vít Sáng Thế Ký 36:2
Đức Chúa Trời hứa ban xứ dân Hê-vít cho Y-sơ-ra-ên Xuất Ê-díp-tô 3:8; 23:23
Đức Chúa Trời dặn bảo Y-sơ-ra-ên tuyệt diệt dân Hê-vít Phục truyền 7:1-2, 24
Đức Chúa Trời để một phần dân Hê-vít còn sót lại trong xứ Ca-na-an để thử thách dân Y-sơ-ra-ên Các Quan Xét 3:3-4
Trong đời trị vì của Sa-lô-môn dân Hê-vít còn sót lại bị bắt phục làm xâu dịch ICác 9:20-21